Jobb-id: 1490105, Registrert: 24.11.2016

Doffin - Vinstra mot 2046 - Prosessbistand

0

Nord-Fron kommune, prosjekt «Vinstra 2046», heretter benevnt som oppdragsgiver, ønsker med dette tilbud på prosjektbistand i samarbeidsprosjektet om bolig-, areal- og transportplanlegging på Vinstra. 
Anskaffelsen skal påbegynnes 15.01.17 og sluttføres i henhold til milepælsplanen i styringsdokumentet (vedlegg 1).
Vinstra er i dag en by med stor utstrekning relativt til innbyggertall og næringsvirksomhet. Bolig, næring og offentlige institusjoner er spredt på begge sider av Gudbrandsdalslågen. Oppbygging av nye kjøpesentre nær nye E-6 på vestsiden av Lågen har bidratt til ytterligere forskyving av tyngdepunktet for handel vekk fra det historiske sentrumet rundt Vinstra stasjon på Østsiden av elva. 
For å sikre en bærekraftig utvikling av Vinstra som et attraktivt by mot 2046 har Nord-Fron kommune i samarbeid med Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oppland og næringslivet etablert prosjektet «Vinstra 2046». Hensikten med prosjektet er å sikre at all utvikling som skjer på Vinstra følger en overordnet strategi for bolig, areal- og transportplanlegging som bygger på nasjonale og regionale føringer på området.
På bakgrunn av dagens «bilde» er det nødvendig å utarbeide et strategidokument som i særlig grad hensyn tar behovet for å avklare hvor sentrum skal lokaliseres. Herunder ligger også behovet for å vurdere et tettere sentrum som er tilgjengelig for alle, forskjønning av sentrum, etablering av sosiale møteplasser, kortere avstander mellom funksjoner og målpunkt, og tilrettelegging for økt sykling, gåing og kollektivtransport.
Prosjektgruppen skal kartlegge behov og utfordringer, fremskaffe kunnskap, arbeide med mål og fremtidsbilde, bli enige om prinsipper for fremtidig utvikling, samt definere tiltak og prosjekter (strategidokument) for å nå de mål som er satt. Prosjektet skal munne ut i ett strategidokument med visjonstegninger av framtidens regionsenter i et 30 års perspektiv. Strategidokumentet skal inneholde en tiltaksdel, samt forslag til en samarbeidsavtale for å sikre videre oppfølging. Prosjektet skal levere et helhetlig strategidokument med tiltaksdel for areal, transport og bolig på Vinstra innen juni 2018. 
Arbeid med verkstedssamlinger, trafikkanalyse og møter med representanter for ulike lokale interessenter og interessegrupper skal gi prosjektet viktig grunnlagsmateriale. Prosjektets ulike mål og faser er nærmere beskrevet i vedlagt styringsdokument for Vinstra 2046.
Tilbyder forutsettes å sette seg inn i ovennevnte styringsdokument med tentativ milepælsplan, som grunnlag for tilbudet. (vedlegg 1). Det er gjennomført en trafikkundersøkelse for Vinstra (2016). Sammen med verkstedsamlingene gir denne viktige faglige føringer for arbeidet som nå skal gjøres.
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/62774811.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

Jobbtyper

Jobben mangler oppdragstyper.

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb