Jobb-id: 2786848, Registrert: 7.12.2020

Utbedring av avløpsanlegg

2770 Jaren

Arbeidet med kartlegging og opprydding i spredt avløp i Gran kommune har som målsetning å
begrense belastningen av næringssalter til vann og vassdrag, hindre bakteriell forurensing, forhindre
helsefare og å følge opp ulovlig utslipp fra private avløpsanlegg. Opprydding i spredt avløp er viktige
tiltak knyttet til vannforvaltningsplanene og er beskrevet i hovedplanen for vann og avløp i
kommunen. Arbeidet bidrar til å sikre brukerinteressene knyttet til vannforekomstene våre, samt
oppnå målet om god økologisk tilstand.
Ved kontroll i forbindelse med arbeidet med opprydding i spredt avløp i Gran kommune er det
registrert en tokamret slamavskiller med volum 2 m3 tilknyttet din bolig med adresse Løvlia.
Det er registrert manglende dykker i utløpet ved anlegget ved tømming 09.07.2020. Anleggets
tilstand gjør at det ikke gir tilfredsstillende rensing i henhold til dagens krav og må derfor utbedres.
Dersom gjennomføringer mellom kamrene ikke er dykket, kan flyteslam ledes fra første kammer til
de andre kamrene i kummen, eller direkte til infiltrasjonsgrøfter. Dette kan skape
gjentettingsproblemer.
Avløpsanlegg kvalitet og type gjør at dette må utbedres i henhold til vedtatte retningslinjer for
opprydding i spredt avløp i Gran kommune.
Dersom anlegget ikke er utbedret innen 15.06.2021, vil tiltaket bli pålagt med hjemmel i
Forurensningsloven § 7 fjerde ledd, jf. § 86 og forskrift om begrensning av forurensning del 4
kapittel 12, § 12-16/ §12-14. Pålegget er et enkeltvedtak med klageadgang. Det gis ny frist for
gjennomførelse av tiltaket i vedtaksbrevet. Utslippet vedtas ulovlig etter fastsatt frist.
Tiltakene kan ikke iverksettes før utslippstillatelse foreligger. For å komme i gang med arbeidet er
det nødvendig å kontakte et foretak som kan stå som ansvarlig søker og som kan prosjektere og
utføre arbeidet. Dette kan være et eller flere foretak. Ansvarlig søker har ansvar for at søknad og
nødvendig dokumentasjon blir korrekt utfylt og levert samlet til kommunen. Dette bidrar til en
lettere og raskere saksbehandling. Om avløpsanlegget vil berøre privat eller offentlig grunn
(naboeiendom), må søker selv ordne med alle grunnrettigheter.
Gran kommune har lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre private avløpsanlegg
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-10-21-1220?q=gran%20avløp
Denne stiller blant annet krav til prosjektering, renseløsninger og kompetansekrav for
prosjekterende og utførende. Hvis dere velger å benytte foretak som ikke tidligere har arbeidet med
avløpsanlegg i Gran kommune tidligere, anbefales det å opplyse om lokal forskrift ved første
kontakt.
Det er ansvarlig prosjekterende som ut fra grunnundersøkelser og områdevurderinger kommer frem
til rett avløpsløsning for eiendommen i tråd med lokal forskrift. Dere bør derfor ikke selv gjøre
innkjøp av prefabrikkerte løsninger eller komponenter fra selgere, da disse ikke nødvendigvis vil
samsvare med utslippstillatelsen.
Ved behov for kartutsnitt, er det tilgjengelig på www.gran.kommune.no.
For å sikre at tiltakene blir gjennomført innen fristen, bør dere kontakte foretak/rørlegger så snart
som mulig. Det må beregnes tilstrekkelig tid til å utføre utbedring.
Dersom det er spørsmål i forbindelse med dette brevet, behov for veiledning i prosessen, eller dere
mener opplysningene om anlegget er feilaktige, vennligst kontakt undertegnede eller ta kontakt
med Gran kommune på telefon 61 33 8400 eller postmottak@gran.kommune.no.

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Vann og avløp
  • Maskinentreprenører

    • - Vann og avløp
  • Rørleggertjenester

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb