Avtalevilkår

Forsikringsvilkår - Oppussingsforsikring

Oppussingsforsikring er en forsikring levert av Tryg Forsikring og er kun tilgjengelig for brukere av Mittanbud.

1 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER

Forsikringen gjelder for sikrede

De sikrede er:

 • Registrert bruker av Mittanbud.no som har kjøpt forsikringen på nettsiden mittanbud.no (sikrede). Sikrede må være privatperson. Forsikringen gjelder ikke for sameier eller bedrifter.
 • Sikredes ektefelle og samboer. Samboer må ha samme adresse i folkeregisteret som sikrede.

Forsikringen gjelder ikke for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett.

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Det fremkommer av forsikringsbeviset hvor forsikringen gjelder (forsikringsstedet).

3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER

Forsikringen gjelder i forsikringstiden.

Forsikringstiden er fra oppdraget starter til oppdraget må anses avsluttet. Forsikringstiden kan maksimalt være ett år. Når oppdraget starter er fastsatt i forsikringsbeviset.

Forsikringen opphører når oppdraget må anses avsluttet og uansett senest ett år etter at oppdraget startet.

Forsikringen opphører ved eierskifte.

4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER

Forsikringen omfatter kontraktsarbeid utført av håndverker engasjert via mittanbud.no på bygning og/eller hageanlegg på forsikringsstedet.

Forsikringssum
Forsikringssummen er begrenset til forhåndsavtalt sum for avtalt arbeid via Mittanbud (heretter omtalt som "avtalt arbeid"). Tilleggsarbeid er ikke omfattet selv om forsikringssum overstiger sum for avtalt arbeid.

Forsikringssummen er maksimalt begrenset til 1 million kroner, selv om avtalt sum for kontraktsarbeidet er høyere. Dekningen omfatter i tillegg merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester med opp til 20 prosent av forsikringssummen.

Oppussingsforsikring er en førsterisikoforsikring, dette innebærer at erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som står i forsikringsbeviset

5 TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

5.1 Håndverkerfeil

Følgende er dekket
Kostnader til utbedring av forsikret kontraktsarbeid

 • der arbeidet ikke er utført fagmessig
 • ved feil på benyttet materiell.

Dekningen gjelder i inntil 10 år etter at arbeidet er utført. Arbeidet må være utført i forsikringstiden.

Unntak
Forsikringen omfatter ikke:

 • følgeskader
 • skader eller feil som ikke utbedres

5.2 Kriminalitet og konkurs

Følgende er dekket
Selskapet erstatter direkte økonomisk tap påført av håndverker eller håndverkers firma i forbindelse med utbedring, oppføring eller reparasjon av forsikret bygning eller hageanlegg.

Dekningen omfatter tap som følge av:

 • underslag
 • tyveri
 • bedrageri
 • dokumentfalsk
 • konkurs hos utførende håndverker/håndverkers firma.

Med direkte økonomisk tap menes det kronebeløp eller verdien av den gjenstand eller interesse som er frarøvet sikrede. Med direkte økonomisk tap ved konkurs menes den fordring sikrede hadde ved åpning av konkurs.

6 SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN

Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor.

Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.

6.1. OPPGJØRSMÅTER

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved:

 • kontantoppgjør
 • reparasjon eller gjenoppføring
 • at selskapet gjenanskaffer tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting.

Kontantoppgjør er begrenset til det beløp selskapet hadde måttet betale for reparasjon, gjenoppføring eller gjenanskaffelse. Selskapet kan avgjøre hvilken reparatør eller leverandør som skal brukes.

Utgangspunktet for erstatningsberegningen er utbedring av feil eller mangel til en standard som kan forventes i aktuell bransje.

Arbeidspenger
Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos sine avtalepartnere.

Eget arbeid i form av skadebegrensing, vask, rydding eller lignende erstattes med 200 kroner per time.

Ved reparasjon eller gjenoppføring utført av selskapets avtalepartnere erstattes arbeidspenger etter faktura.

Ved reparasjon eller gjenoppføring utført av annen reparatør eller leverandør enn selskapets avtalepartnere:

 • hvis våre avtalepartnere ikke kan utføre arbeidene erstattes arbeidspenger etter faktura
 • hvis våre avtalepartnere kan utføre arbeidene erstattes arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos sine avtalepartnere

Merverdiavgift erstattes når det er dokumentert at avgiften er betalt. Avgift som kan fradragsføres i merverdiavgiftsregnskap erstattes ikke.

Kriminalitet og konkurs
Ved kriminalitet erstattes direkte økonomisk tap i form av tapt kronebeløp, eller verdi av gjenstand, eller interesse som sikrede er frarøvet. Ved konkurs dekkes den utestående fordring sikrede hadde ved åpning av konkurs.

6.2. EGENANDEL

Ved skadeoppgjør trekkes den egenandelen som står i forsikringsbeviset. Per 1.1.2021 er egenandelen 4000 kr. Det trekkes en egenandel per skadetilfelle hvis ikke annet fremgår.

Når selskapet utbetaler direkte til leverandører eller håndverkere skal sikrede betale inn egenandelen til selskapet.

6.3. SKJØNN OG VOLDGIFT

Verdifastsettelse ved skjønn
Verdier av betydning for erstatningsberegningen fastsettes ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Skjønnet fastsetter også normal reparasjons- eller gjenoppføringstid. Se Generelle vilkår, PGE90080.

Avgjørelse ved voldgift
Spørsmålet om tingen er i samme eller vesentlig samme stand etter reparasjon eller gjenoppføring kan avgjøres ved voldgift. Det skjer hvis partene er enige om det. Det samme gjelder ved gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende ting. Se Generelle vilkår, PGE90080.

7 DELING AV INFORMASJON

Ved en eventuell skadesak godtar du at Tryg Forsikring kan dele organisasjonsnummer til utførende bedrift/håndverker, samt ikke personsensitiv informasjon om skadesaken med Mittanbud. På den måten kan Mittanbud kvalitetssikre sine leverandører.

Disse vilkårene er gjeldende fra 01.01.2021. Se tidligere vilkår her.