Avtalevilkår

Generelle vilkår - Tryg Forsikring

Vilkår PGE90080 gjelder fra 01.01.2021.

Generelle vilkår er felles og gjelder i tillegg til vilkårene for de enkelte forsikringene. De generelle vilkårene har bestemmelser om blant annet fornyelse og oppsigelse, begrensninger i Tryg ansvar og hvordan du skal forholde deg etter at det har skjedd en skade.

1. SLIK ER FORSIKRINGSAVTALEN BYGGET OPP

Forsikringsavtalen består av:

 • Forsikringsbeviset
 • Forsikringsvilkårene
 • Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 nr.69
 • Andre bestemmelser gitt eller med hjemmel i lov.

2. GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMMER AV FORBUND OG FORENINGER

Forbundet eller foreningen du er medlem i har inngått en avtale med Tryg om kollektiv forsikring for sine medlemmer. Avtalen regulerer forholdet mellom forbundet eller foreningen (forsikringstaker) og Tryg. Forsikringens innhold og hvem som kan omfattes av ordningen er fastsatt i avtalen.

Medlemmene som omfattes av den kollektive forsikringen anses som sikret (skadeforsikring) eller forsikret (personforsikring). Disse generelle vilkårene gjelder i tillegg til vilkårene for den enkelte kollektive forsikring sikrede eller forsikrede er omfattet av.

3. FORSIKRINGENS BEGYNNELSE OG SLUTT

Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft og opphører klokken 24.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring som skal tre i kraft samme dag som forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det klokkeslett avtalen er inngått.

4. AUTOMATISK FORSNYELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN

Forsikringer som gjelder for ett år eller mer fornyes automatisk med ett år ved utløpet av forsikringstiden. Dette gjelder ikke hvis det er uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden eller forsikringstakeren, medlemmet eller Tryg varsler om at forsikringen ikke skal fornyes ved hovedforfall. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-2 og 12-7.

Dersom medlemmet ikke ønsker at forsikringen skal fornyes ved hovedforfall må forbundet eller foreningen varsles innen forsikringstidens utløp. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-4 og 12-8.

5. OPPSIGELSE

5.1 Medlemmets rett til oppsigelse i forsikringstiden

Medlemmets rett til oppsigelse utenom hovedforfall er angitt i forsikringsbeviset.

5.2 Trygs rett til oppsigelse i forsikringstiden

Tryg kan si opp forsikringen i forsikringstiden hvis:

 • det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Oppsigelsestiden er da på 14 dager. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3.
 • det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Forsikringen kan da sies opp med øyeblikkelig virkning. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3.
 • der foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Oppsigelsestiden er da på 1 uke. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1.
 • det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på 2 måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4.
 • skadefrekvensen er unormalt høy eller skadeforløpet avviker fra det normale og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på to måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4.

6. FORSETTELIG OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER

Har sikrede eller forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede eller forsikrede ved grov uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede eller den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-9, 13-8 og 13-9.

7. POLITANMELDELSE

Brann, innbrudd, skadeverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

8. VINNINGSFORBUD

Forsikringen skal ikke føre til vinning. Tryg erstatter, innenfor forsikringsavtalen, det tapet som er lidt. Forsikringssummens størrelse er ikke avgjørende for den forsikrede tingen eller interessens verdi.

9. LOVLIG INTERESSE

Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger.

Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som overstiger grensen for tollfri innførsel, er i sin helhet unntatt fra Trygs erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor det er utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av flere gjenstander erstatter Tryg de gjenstander som har en samlet verdi under grensen for tollfri innførsel, dersom vilkårene for Trygs erstatningsplikt ellers er oppfylt. Grensene for tollfri innførsel følger av det som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende forskrifter.

10. VALUTA

Hvis ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis regnes alle beløp i norske kroner (NOK). Dette gjelder priser, forsikringssummer, erstatningsbeløp og eventuelle andre beløp som følger av forsikringsavtalen.

11. GARANTIORDNING FOR SKADEFORSIKRING

Tryg er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. Garantiordningen skal ikke dekke mer enn 90 prosent av hvert enkelt krav. Krav etter forsikring som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100 prosent. Garantiordningen skal ikke dekke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. Merk særskilt at noen typer forsikringsavtaler ikke er omfattet av ordningen, herunder livsforsikringer.

For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09- 1502).

12. EGENANDEL

I erstatningsoppgjøret trekkes den egenandelen som er angitt i forsikringsbeviset, dersom ikke en annen egenandel er angitt i vilkårene. Hvis samme skadetilfelle omfattes av flere forsikringer i Tryg, trekkes kun en egenandel, den høyeste.

13. RENTER AV ERSTATNINGEN

Sikrede eller forsikrede har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven paragrafene 8-4 og 18-4. Tryg svarer renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om forsikringstilfellet er sendt til Tryg.

Forsømmer sikrede eller forsikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med forsikringsavtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede eller forsikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

14. KONSEKVENSER AV SVIK

Den som gjør seg skyldig i svik mot Tryg, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med Tryg i anledning samme hendelse. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-2, 8-1, 13-2 og 18-1.

Tryg kan si opp alle de forsikringsavtalene som er inngått med den som har gjort seg skyldig i svik mot Tryg. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3, 8-1, 13-3 og 18-1.

Den som har gjort seg skyldig i svik har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede medgått forsikringstid.

15. SKJØNN

Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten:
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han eller hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han eller hun har mottatt underretningen, gi meddelelse om hvem han eller hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommunen der forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskretsen der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme reglene avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter.

16. LOVGIVNING, DOMSTOLBEHANDLING OG VERNETING

Hvis ikke annet er avtalt gjelder norsk lovgivning. Det er Lov om forsikringsavtaler som regulerer avtaler om skadeforsikring og personforsikring. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norske domstoler hvis ikke annet er avtalt eller det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning.

17. BEGRENSNINGER I TRYGS ANSVAR

17.1 Ekstraordinære hendelser

Tryg forsikring dekker ikke under noen omstendigheter skader eller tap, eller økning i skade eller tap, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med:

 • spredning av biologiske eller kjemiske substanser
 • bruk av raketter
 • atomvåpen
 • radioaktiv stråling
 • atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall
 • radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer
 • krig eller krigslignende handlinger uansett om krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlig forstyrrelse av den offentlige orden. Tryg dekker likevel krigsrisiko i utlandet når sikrede befinner seg i området hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Dette gjelder kun når området ble betegnet som fredelig før avreise. Dekningen for krigsrisiko er begrenset til en måned.

17.2 Terrorhandlinger

Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen.
Selskapets samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 500.000.000 kroner ved en og samme hendelse, og er begrenset til 1 milliard kroner per kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapet til sammen.

Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer selskapet og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen per hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.

18. FORSIKRINGSBRANSJENS FELLESREGISTRE

Tryg utleverer personopplysninger til følgende fellesregistre for forsikringsbransjen:

 • Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)
 • Sentralt skaderegister (FOSS)

Formålet med registrene er å forhindre forsikringssvindel og å sikre ensartet risikobedømmelse.

Enkelte forsikringsprodukter forutsetter at forsikrede leverer helseerklæring som skal vurderes av Tryg. I ROFF registreres opplysninger dersom helsevurderingen medfører avslag eller reservasjon.

I FOSS registreres alle skadetilfeller som blir meldt til et forsikringsselskap. Ved registrering av et skadetilfelle får forsikringsselskapet automatisk en oversikt over alle skadetilfeller som skadelidte har meldt til FOSS.

Opplysningene er tilgjengelige for forsikringsselskapene i forbindelse med registrering av skadetilfelle og ved eventuell utbetaling.

Registrerte opplysninger slettes etter 10 år.

Finans Norge Forsikringsdrift er behandlingsansvarlig for registrene.

Den registrerte har rett til innsyn i sine egne opplysninger i registrene. Krav om innsyn sendes til Finans Norge Forsikringsdrift, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

19. PERSONOPPLYSNINGER

Opprettelse og gjennomføring av forsikringsavtaler innebærer at Tryg behandler personopplysninger om kunder og andre registrerte. Tryg er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at personopplysninger behandles i samsvar med personvernlovgivningen.

Nødvendige personopplysninger registreres og lagres i Trygs interne kunderegister for å kunne identifisere kundene og for at selskapet skal kunne oppfylle de forpliktelsene som følger av forsikringsavtalene som er inngått.

De registrerte opplysninger vil kunne bli overført til et felles konsernregister i forbindelse med markedsføring av forsikringsprodukter og andre finansielle tjenester. Det er mulig å reservere seg mot direkte markedsføring fra Tryg ved å henvende seg til selskapet som registrerer reservasjonen i Trygs adresseregister.

Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet vil bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc) når dette følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt eller -adgang.

Se på www.tryg.no hvordan Tryg behandler personopplysninger. Her finnes også informasjon om rettigheter etter personopplysningsloven.