Avtalevilkår

Generelle vilkår - Tryg Forsikring (2020)

Vilkår PGE91000 gjelder fra 01.01.2019.

Generelle vilkår gjelder i tillegg til vilkårene for de enkelte forsikringene i Tryg.

1. FORNYELSE OG OPPSIGELSE

1.1. FORNYELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN

Automatisk fornyelse
Forsikringer som gjelder for ett år eller mer fornyes automatisk med ett år ved utløpet av forsikringstiden. Dette

gjelder ikke hvis det er uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden eller forsikringstakeren eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal fornyes. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-2 og 12-7.

Varslingsregler
Forsikringstaker må varsle selskapet om at forsikringen ikke skal fornyes automatisk innen forsikringstidens utløp. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-4 og 12-8. Selskapet må varsle forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes automatisk senest to måneder før forsikringstidens utløp. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-5 og 12-9.

1.2. FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE I FORSIKRINGSTIDEN

Private forsikringer
Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring hvis:

 • forsikringsbehovet faller bort
 • det foreligger andre særlige grunner
 • forsikringen flyttes til et annet selskap.

Varslingsregler
Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist på minst én måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flytting. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3 6 og 12-3.

Kollektive forsikringer
En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke sies opp for flytting til et annet selskap. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-6 tredje ledd og 12-3 fjerde ledd. Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring. Se forsikringsavtaleloven paragraf 12-3 fjerde ledd.

1.3. SELSKAPETS RETT TIL OPPSIGELSE I FORSIKRINGSTIDEN

Selskapet kan si opp forsikringen i forsikringstiden hvis:

 • det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Oppsigelsestiden er da på 14 dager. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3.
 • det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Forsikringen kan da sies opp med øyeblikkelig virkning. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3.
 • det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Oppsigelsestiden er da på 1 uke. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1.
 • det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på 2 måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4.
 • bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres og oppsigelse er rimelig. Endringen må være av en slik karakter at selskapet ikke ville overtatt forsikringen hvis det nye forholdet hadde foreligget da forsikringen ble tegnet. Oppsigelsestiden er da på to måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4.
 • skadefrekvensen er unormalt høy eller skadeforløpet avviker fra det normale og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på to måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4.

1.4. OPPGJØR NÅR FORSIKRINGSFORHOLDET AVBRYTES

Hovedregel for tilbakebetaling
Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden, tilbakebetales det som er betalt for mye. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-9 og 12-5. Beløpet som tilbakebetales skal utgjøre en forholdsmessig del av den pris som er betalt for forsikringen. Beløpet beregnes ut fra gjenstående forsikringstid i forhold til den avtalte forsikringstiden. Tiden som gjenstår beregnes i antall hele måneder.

2. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN

2.1. VINNINGSFORBUD

Forsikringen skal ikke føre til vinning. Selskapet erstatter, innenfor forsikringsavtalen, det tapet som er lidt.

Forsikringssummens størrelse er ikke avgjørende for den forsikrede tingen eller interessens verdi.

2.2. POLITIANMELDELSE

Brann, innbrudd, skadeverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

2.3. EGENANDEL

I erstatningsoppgjøret trekkes den egenandelen som fremgår i forsikringsbeviset, dersom ikke en annen egenandel fremgår av vilkårene.

Hvis samme skadetilfelle omfattes av flere av sikredes/forsikredes forsikringer i selskapet, trekkes kun én egenandel, den høyeste.

2.4. RENTER

Sikrede/ forsikrede har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven paragrafene 8-4 og 18-4.

Selskapet svarer renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om forsikringstilfellet er sendt til selskapet.

Forsømmer sikrede/ forsikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med forsikringsavtaleloven

paragrafene 8-1 og 18-1, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede/ forsikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

2.5. SKJØNN

Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten:

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han/hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommunen der forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans/hennes vegne av tingretten i den rettskretsen der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme reglene avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter.

2.6. GARANTIORDNING FOR SKADEFORSIKRING

Selskapet er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. Garantiordningen skal ikke dekke mer enn 90 prosent av hvert enkelt krav. Krav etter forsikring som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100 prosent. Garantiordningen skal ikke dekke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. Merk særskilt at noen typer forsikringsavtaler ikke er omfattet av ordningen, herunder livsforsikringer. For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502).

3. KONSEKVENSER AV SVIK

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i anledning samme hendelse. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-2 og 13-2.

Selskapet kan si opp alle de forsikringsavtalene som er inngått med den som har gjort seg skyldig i svik mot selskapet. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3.

Den som har gjort seg skyldig i svik har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede medgått forsikringstid. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1.

4. BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ANSVAR

4.1. EKSTRAORDINÆRE HENDELSER

Tryg Forsikring A/S ved den norske filial Tryg Forsikring og Enter Forsikring dekker ikke under noen omstendigheter skader eller tap, eller økning i skade eller tap, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med:

 • spredning av biologiske eller kjemiske substanser
 • bruk av raketter
 • atomvåpen
 • radioaktiv stråling
 • atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall
 • radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer
 • krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden. Tryg dekker likevel krigsrisiko i utlandet når sikrede befinner seg i området hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Dette gjelder kun når området ble betegnet som fredelig før avreise. Dekning for krigsrisiko er begrenset til en måned.
 • jordskjelv eller vulkanske utbrudd.

4.2. TERRORHANDLINGER

Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen.

Tryg Forsikrings og Enters samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 500.000.000 kroner ved én og samme hendelse, og er begrenset til 1 milliard kroner per kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapene tilsammen.

Med én og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer Tryg Forsikring og Enter og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen per hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.

5. LOVLIG INTERESSE OG VALUTA

5.1. LOVLIG INTERESSE

Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger.

Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som overstiger grensen for tollfri innførsel, er i sin helhet unntatt fra selskapets erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor det er utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av flere gjenstander erstatter selskapet de gjenstander som har en samlet verdi under grensen for tollfri innførsel, dersom vilkårene for selskapets erstatningsplikt ellers er oppfylt. Grensene for tollfri innførsel følger av det som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende forskrifter.

5.2. VALUTA

Hvis ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis regnes alle beløp i norske kroner (NOK).

Dette gjelder priser, forsikringssummer, erstatningsbeløp og eventuelle andre beløp som følger av forsikringsavtalen.

6. DOMSTOLBEHANDLING

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norske domstoler hvis ikke annet er avtalt eller det er i strid med

ufravikelige regler i gjeldende lovgivning.

7. FELLESREGISTRE OG PERSONVERN

7.1. FORSIKRINGSBRANSJENS FELLESREGISTRE

Visse personopplysninger utleveres til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre forsikringssvindel og sikre ensartet risikobedømmelse.

I ROFF registreres opplysninger i forbindelse med avslag eller reservasjon ved helsevurdering, og søknader om uføreerstatning.

I FOSS registreres alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap. Ved registrering av skade får forsikringsselskapet automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde. Opplysningene er kun tilgjengelig for forsikringsselskapene, og bare i forbindelse med registrering av en skade. Registrerte opplysninger slettes etter 10 år.

Den registrerte har full innsynsrett i registrene. Krav om innsyn skal sendes

Finansnæringens Servicekontor,

Pb 2473 Solli,

0202 OSLO.

7.2. PERSONVERN

Selskapet har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt. Nødvendige personopplysninger registreres og lagres i selskapets interne kunderegister slik at det er mulig å identifisere deg som kunde og oppfylle den forsikringsavtale du har med selskapet.

De registrerte opplysninger vil kunne bli overført til et felles konsernregister i forbindelse med markedsføring av nye forsikringsprodukter og andre finansielle tjenester.

Du kan reservere deg mot direkte markedsføring fra oss ved å henvende deg til selskapet som registrerer din reservasjon i selskapets adresseregister.

Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet vil bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc.) når dette følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt.

Hvis du ønsker du å vite mer om bruk av personopplysninger og hvilke opplysninger som er registrert om deg, kan du sende en skriftlig henvendelse til selskapet.