Avtalevilkår

ABONNEMENTSAVTALE FOR BRUK AV MITTANBUD.NO

1INNLEDNING
1.1Disse vilkårene gjelder for bedrifter som ønsker å bruke mittanbud.no for å markedsføre tjenestene sine.
1.2Mittanbud.no er en digital tjeneste der privatpersoner og bedrifter, heretter «Brukerne», kan beskrive jobber de ønsker utført, og hvor bedrifter gis anledning til å registrere sin virksomhet, motta varsler om relevante jobber, og inngi tilbud på jobbene, heretter «Tjenesten». Som del av Tjenesten er også inkludert mulighet for bedriftene å lage en egen profilside i basisversjon. Bedriftene kan kjøpe ytterligere funksjonalitet for å oppnå bedre synlighet på Tjenesten.
1.3Tjenesten leveres av Schibsted Norge SMB AS, med organisasjonsnummer 980 178 986, heretter «oss, vi eller våre». Selskapet som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».
1.4Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos Bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten, og deretter bekrefter avtaleinngåelse per SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.
1.5Vi står fritt til å avslå Bedriftens forespørsel om abonnement, blant annet basert på tidligere negativ historikk eller erfaringer med Bedriften eller dens representanter/ansatte (herunder slik opptreden som nevnt i punkt 8.2. nedenfor), Bedriftens renommé som en seriøs aktør osv.
1.6Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter vedkommende som inngår avtalen på Bedriftens vegne å ha den nødvendige rett til å inngå avtalen og dermed forplikte Bedriften.
2ENDRINGER
2.1Vi kan endre vilkårene uten å varsle Bedriften, likevel slik at det ved vesentlige endringer skal gis varsel 1 (én) måned før endringen trer i kraft.
2.2De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelig for Bedriften på www.mittanbud.no.
2.3Vi har rett til å endre på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på Tjenesten uten forutgående varsel.
3OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN
3.1Bedriften er ansvarlig for at opplysningene som gis om Bedriften til enhver tid er riktige, oppdaterte og relevante, og for at innhold som kommuniseres ikke er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende. Bedriften skal selv sørge for at informasjon som er registrert i Tjenesten om Bedriften er oppdatert.
3.2Tjenesten kan bare benyttes av selskaper som er registrert i Foretaksregisteret. Bedriften skal også registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert så lenge Bedriften har en avtale med oss. Bedriften plikter videre å inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten. Vi kan når som helst be om at Bedriften sender relevant dokumentasjon til oss.
3.3Hvis vi mener at det er saklig behov for det, gjennomføres kredittsjekk av Bedriften og eventuelt virksomheter tilknyttet Bedriften og Bedriftens daglige leder. Slik kredittsjekk kan gjennomføres på nytt ved behov. Vi står fritt til å avslå forespørsel om abonnement, og dessuten til å avslutte et abonnement med umiddelbar virkning, dersom resultatet av gjennomført kredittsjekk ikke er tilfredsstillende.
3.4Bedriften har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via Tjenesten eller på annen måte videreformidle jobber og/eller kundeinformasjon til andre.
3.5Jobbene som brukerne av Tjenesten legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Jobber vil blant annet kunne endres eller oppdateres underveis, og Bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen konkret avtale om oppdrag som skal utføres.
3.6Vi kan dele Bedriftens data slik som kontaktperson, telefonnummer, e-postadresse og postadresse med våre samarbeidspartnere for markedsføringsformål.
3.7Vi imøtekommer enhver forpliktelse vi måtte ha overfor skattemyndighetene eller andre relevante myndigheter til å utlevere opplysninger vi har om Bedriften.
4VARIGHET OG OPPHØR
4.1Avtalen gjelder fra Bedriften har bekreftet avtale i henhold til punkt 1.4 og ut den avtaleperioden som Bedriften har forpliktet seg til. Deretter forlenges avtalen fortløpende og automatisk med nye avtaleperioder på 12 (tolv) måneder.
4.2Hvis en part ikke ønsker at avtalen skal forlenges automatisk som nevnt ovenfor må parten si opp avtalen skriftlig senest 1 (én) måned før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.
4.3Vi kan beslutte å avvikle Tjenesten i løpet av en inneværende avtaleperiode. Slik avvikling vil bli varslet med minst 1 (én) måneds skriftlig varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen.
4.4Dersom Bedriften velger et begrenset testabonnement, kan vi når som helst beslutte at tilgangen til Tjenesten skal opphøre. Vi vil da underrette bedriften og tilby ordinært abonnement.
4.5Det gis ingen refusjon for innbetalte beløp dersom Bedriften sier opp avtalen i løpet av en avtaleperiode.
4.6Ved Bedriftens vesentlige brudd på disse vilkårene, kan vi velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten plikt til å yte noen form for refusjon eller kompensasjon til Bedriften.
4.7Dersom Bedriften er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, kan vi heve avtalen med umiddelbar virkning.
4.8Bedriften skal holde oss skadesløs for tap som vi påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes Bedriftens brudd på avtalen.
5PRIS OG BETALING
5.1Avtalt pris for den første avtaleperioden fremgår av bekreftelsen som Bedriften gir oss i henhold til punkt 1.4.
5.2Vi kan øke prisen med virkning fra neste avtaleperiode og senere avtaleperioder. Slik prisendring kan for eksempel være basert på det generelle prisnivået i bransjen, Bedriftens aktivitet på Tjenesten, kostnadsutviklingen i samfunnet osv.
5.3Prisendring vil bli varslet per SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte senest 1 (én) måned før avtalen fornyes automatisk. Dersom Bedriften ikke aksepterer den nye prisen, kan Bedriften si opp avtalen ved skriftlig melding til oss innen avtalens fornyelsestidspunkt. I så fall opphører avtalen ved utløpet av inneværende avtaleperiode. Dersom prisøkningen for Bedriften ikke overstiger [5] %, vil det ikke bli gitt noe særskilt varsel, og avtalen vil bli automatisk fornyet med ny pris.
5.4I forbindelse med registreringen kan Bedriften velge å betale med kort eller å få tilsendt faktura på e-post. Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp automatisk fra det oppgitte kontonummeret. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato. Vi benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre kortbetalingstransaksjoner. Kortopplysningene blir lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart.
5.5Alle priser er angitt ekskl. mva.
5.6Ved forsinket eller uteblitt betaling sender vi faktura på beløp for resten av avtaleperioden og stenger Bedriftens tilgang til Tjenesten inntil full betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til oppfølging ved inkasso.
6RETTIGHETER
6.1Vi eier alle rettigheter til Tjenesten, og alt innhold som skapes i forbindelse med Bedriftens bruk av Tjenesten, herunder innholdet på Bedriftens profilside, evalueringer osv. Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom bruk av Tjenesten, for eksempel til markedsføring av Bedriften, må forhåndsklareres med oss.
7BRUKERNES EVALUERING AV BEDRIFTEN
7.1I tillegg til de tiltak vi iverksetter for at bedriftene som abonnerer på Tjenesten er tilstrekkelig seriøse og profesjonelle, oppfordrer vi Brukerne til å benytte Tjenestens funksjonalitet for evaluering av Bedriftens innsats og oppdragsutførelse. Bedriften aksepterer at Brukerne kan evaluere Bedriftens innsats og oppdragsutførelse.
7.2Vi er ikke ansvarlige for Brukernes evalueringer, herunder eventuelle ytringer som Bedriften finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Bedriften vil imidlertid ha mulighet til å kommentere evalueringen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under evalueringsfeltet. Tilsvaret kan maksimalt inneholde samme antall tegn som brukerne har som maksimalgrense for sine evalueringer. Vi kan fjerne slik mulighet for tilsvar fra Bedriften i enkelttilfeller eller for hele Tjenesten som sådan.
8BEDRIFTENS OPPTREDEN OG BRUK AV TJENESTEN
8.1Vi gjør vårt ytterste for at det både skal være, og oppleves som, trygt for våre brukere å benytte Tjenesten. Det er derfor avgjørende at Bedriften opptrer seriøst og profesjonelt i alle sammenhenger.
8.2Vi har rett til, permanent eller midlertidig, å stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten dersom Bedriften misligholder sine forpliktelser etter avtalen, herunder blant annet hvis vi har kunnskap eller mistanke om at Bedriften eller representanter for Bedriften:
a)Har opptrådt på en måte som anses upassende overfor Brukerne, Bedriftens kunder eller andre,
b)Er useriøs i utførelsen av sine tjenester,
c)Bruker Tjenesten til å sende ut generell markedsføring/spam,
d)Publiserer uriktig eller upassende innhold på Tjenesten,
e)Legger inn, får lagt inn, eller på annen måte tilegner seg falske jobber eller evalueringer,
f)På annen måte opptrer i strid med god forretningsskikk eller lover og regler,
g)Opptrer på en måte som er egnet til å skade oss eller Tjenesten,
h)For øvrig opptrer i strid med disse vilkårene.
8.3Vi vil normalt forsøke å varsle Bedriften om at tilgangen til Tjenesten er eller vil bli stengt, og søke å få Bedriftens kommentarer til situasjonen. Dersom saken etter vår mening er tilstrekkelig alvorlig kan vi stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten uten forutgående varsel.
8.4Stengning medfører ikke at Bedriftens betalingsplikt faller bort, og det gis ikke refusjon for den tid Tjenesten har vært utilgjengelig. Dersom Bedriften på permanent basis utestenges fra bruk av Tjenesten, regnes avtalen som opphørt fra og med utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.
8.5Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne opplysninger, kommentarer, innlegg eller annen informasjon som Bedriften har lagt inn på Tjenesten, og som etter vår vurdering er i strid med denne avtalen, eller som på annen måte kan anses som støtende, upassende eller egnet til å sette bransjen, Tjenesten eller oss i et dårlig lys.
9ANSVARSBEGRENSNING
9.1Vi kan ikke holdes ansvarlig for noe tap Bedriften måtte lide som følge av feil ved Tjenesten, eller som følge av at Tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig. I den grad vi likevel skulle bli ansvarlig overfor Bedriften, er vårt erstatningsansvar uansett begrenset til et beløp tilsvarende én (1) måneds kontraktsvederlag.
10DIVERSE
10.1Vi kan overdra avtalen med Bedriften til tredjepart uten å innhente Bedriftens forutgående samtykke. Bedriften kan ikke overføre abonnementet sitt til andre.
10.2Vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til vår personvernerklæring som du finner her.
10.3Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Bedriften og oss skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Disse avtalevilkårene gjelder alle avtaler inngått etter 01.05.2017.

Link til avtalevilkår for eiendomsmeglere
Link til avtalevilkår for annonsering
Link til gamle avtalevilkår
Les om vårt personvern her