WIESE VANN & MILJØ AS

5.0 (2 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

WIESE VANN & MILJØ AS

(se https://www.wiesem.no)


Wiese Vann & Miljø AS tilbyr rådgivningstjenester innen VA-teknikk med spesialkompetanse innen overvann, vann og avløp i spredt bebyggelse og naturbaserte avløpsløsninger. Vi kan erklære ansvarsrett i hht. Plan og Bygningsloven (Pbl) som ansvarlig prosjekterende (PRO), utførende (UTF) eller kontrollerende (KPR/KUT) opp til tiltaksklasse 2. For utslippssøknader påtar vi oss rollen som Nøytral Fagkyndig i hht. Forurensningsforskriften (FF) og som ansvarlig prosjekterende for anlegget.

Wiese Vann & Miljø AS har som overordnet visjon å bidra til et bedre miljø.? Rent konkret betyr det å jobbe for at målene i EUs vanndirektiv og kommunenes miljømål oppnås. Vi ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i kommunenes arbeid med å nå målene i lokale miljøplaner og overvannsstrategier.? Vi gjør grundige undersøkelser basert på den mest oppdaterte kunnskapen innen fagfeltet og dokumenterer resultatene i en omfattende rapport.? Vi setter integritet og kompetanse høyt og jobber kontinuerlig for å øke vår kunnskap innen overvannshåndtering, beregning av blågrønn faktor og de fysiske, kjemiske og biologiske prosessene som inngår i avløpsrensing. Vi benytter ekstern rådgiver for kvalitetssikring i kompliserte saker og sender jord og vannprøver til uavhengig laboratorium for analyse.

Vi påtar oss følgende:

Overvann: Rådgivende Ingeniør
Vi foretar grunnundersøkelser hvor vi måler stedlige massers permeabilitet, måler opp permeable og ikke permeable flater og beregner avrenning basert på nedbørsintensitet for 25- og 200-års regn med klimafremskrivninger.? Nødvendige tiltak identifiseres. Resultatene sammenfattes i et overvannsnotat og sendes tiltakshaver og kommunen sammen med byggesøknaden.

Overvann: Ansvarlig Prosjekterende (PRO)
Ulike tiltak indentifisert i overvannsnotatet vurderes opp mot kost nytte.? Valgte løsninger plasseres i terrenget basert på kostnader, miljø og estetikk.? Ved utforming av store anlegg over bakken kan landskapsarkitekt engasjeres.? Tiltakenes størrelse beregnes for å kunne håndtere fremtidens nedbørintensitet.? Den tekniske oppbygningen og utførelsen av tiltakene beskrives.? Resultatene sammenfattes i en rapport og sendes tiltakshaver og ansvarlig utførende.

Utslippssøknad: Nøytral Fagkynding
Vi utfører de geologiske og hydrologiske undersøkelsene som er påkrevet i Forurensingsforskriften og av kommunen for å dokumentere infiltrasjonskapasitet og rensegrad.? Vi gjennomfører befaring i området og vurderer økologisk og kjemisk tilstand i lokale resipienter, identifiserer lokale grunnvannsforhold og vurderer mulig påvirkning av drikkevannsbrønner.? Vi tar jordprøver og sender inn til uavhengig laboratorium for etablering av jordfordelingskurver og beregner jordmassenes hydrauliske kapasitet.? Vi gjennomfører infiltrasjonstester og vurderer tiltaket for mulig innvirkning på kulturminner og naturmangfold.? Resultatene sammenfattes i en rapport og sendes tiltakshaver og kommunen sammen med utslippssøknaden.

Utslippssøknad: Ansvarlig Prosjekterende (PRO)
Vi tar ansvaret for riktig dimensjonering av avløpsanlegget samt utredning av dokumentasjonsgrunnlaget for ansvarlig utførende (UTF).? Type renseanlegg, utforming og plassering av anlegget på tomten beskrives basert på resultatene i fagkyndig rapport.? Basert på størrelsen på boligen/hytta, evnt. fremtidige utvidelsesplaner og jordmassenes hydrauliske kapasitet beregnes nødvendig størrelse på slamutskiller/minirenseanlegg og infiltrasjonsgrøft samt evnt. biologisk filter eller etterpoleringsanlegg. Nødvendige dimensjoner på pumpe og pumpekum beregnes. Oppbygging, installasjon og plassering av tanker, rør, grøfter, infiltrasjonsflater, biologiske filtre, pumpekummer etc. beskrives i detalj som underlag for ansvarlig utførende og for å sikre at rensesystemet vil oppnå beregnet rensegrad. Dimensjonsberegningene og beskrivelsene av utførelsen sammenfattes i en rapport og sendes til tiltakshaver, kommunen og utførende entreprenør/rørlegger.

Opprydding av gamle renseanlegg: Rådgivende Ingeniør
Vi utfører tilstandskontroll og feltundersøkelser av gamle og nye anlegg.? Vi kan bistå kommuner med tilsyn, prøvetakning og vurdering av renseevne i fbm opprydding av gamle renseanlegg.

VA-Planer: Rådgivende Ingeniør / Ansvarlig Prosjekterende
Vi kan bistå med utforming av VA-planer for nye og eksisterende hytte/boligfelt i spredt bebyggelse.

Utslipp/Overvann/VA: Ansvarlig Kontrollerende (KPR/KUT)
Vi bistår tiltakshaver for å kvalitetssikre prosjekteringen og/eller utførelsen.

Utslipp/Overvann/VA: Kommunal kontroll
På vegne av kommunen kan vi utføre kontroller for å sikre at tiltaket er i hht. søknader og samsvarserklæringer.

Grunnarbeider/Utslipp/Overvann/VA: Ansvarlig Utførende (UTF)
Som maskinentreprenør kan vi påta oss jobber med utgraving av tomter, fundamentering, planering, grøfting, støttemurer etc. Vi har spesialisert oss på legging av VA-ledninger (ADK-1 sertifikat), drenering, konstruksjon av fordrøyningsløsninger for overvann samt installasjon av avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Maskinentreprenør tjenester tilbys kun langs stekningen mellom Drammen og Oslo.

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften