REVISORHUSET AS

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

REVISORHUSET AS

Revisorhuset AS er et mindre revisjonsselskap med kontor på St. Hanshaugen i Oslo.

Vi er et godt sammensveiset team og påtar oss oppdrag for mindre og mellomstore virksomheter innen alle bransjer og hele landet.

PERSONLIG KONTAKT
betyr stedlige besøk. Vi kommer ut til bedriften. Det er viktig for oss å vite mest mulig om anlegg, personale og drift. Kunnskap om Deres virksomhet gir mulighet for konstruktive dialoger som kan gi gjensidige impulser.

BESØKSFREKVENS
- normalt en gang i året når De benytter en rutinert regnskapsfører. Dette kan utvides til flere besøk etter behov.?


Hvem er eller blir Deres revisor?
REVISORHUSET AS kan tilby et stabilt og faglig godt kvalifisert revisorkorps. Så langt det er praktisk mulig vil det i Revisorhuset AS være en revisor som får ansvaret for revisjon av Deres virksomhet. Dette er en stor fordel for Dem, for Deres regnskapsfører og for revisor. De slipper å lære opp en ny revisormedarbeider hvert år og vi lærer Dem og Deres virksomhet godt å kjenne. Resultatet er bedret kommunikasjon, færre misforståelser og færre unødvendige spørsmål om opplagte forhold.

Er det nødvendig å ha revisor?
Ja, Stortinget har gjennom Revisorloven og Aksjeloven bestemt at flertallet av næringsdrivende må velge revisor. Selv om De tilhører den lille gruppen som ikke er pålagt å velge revisor, vil det ofte være lønnsomt for Dem.

Kan De stole på revisor?
Som revisor har vi selvsagt taushetsplikt om alt vi ser eller hører hos Dem.

Regnskapsførers arbeide.
Det er regnskapsførers ansvar i nært samarbeide med Dem å sørge for at bilag blir tilrettelagt, sortert, kontert og punchet. De etterfølgende avstemminger og kontroller sikrer kvaliteten i Deres regnskap.

Kan De føre regnskapet selv?
Ja, selvsagt kan De selv føre regnskapet. Vi setter bare som betingelse at De har de nødvendige kvalifikasjoner og at De er villig til å avsette nødvendig tid. Ellers vil det ofte være lønnsomt at De bruker Deres tid på det De kan best - det som er Deres fag/profesjon.Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om regnskapet settes bort er det Dem som sitter med hovedansvaret.Dersom De velger å føre regnskapet selv kan REVISOR gi veiledning, opplæring og bistand med nødvendig etterkontroll av regnskapet.

Revisors arbeide.
Omfanget av revisors arbeide avhenger i stor grad av det fremlagte regnskapet - fordi revisor ofte selv må fylle eventuelle «hull» og teknisk utbedre mangler.

Hva gjør revisor?
Revisor vil «gå gjennom» Deres regnskaper. Han vil gjennom samtaler med Dem, gjennom stikkprøver, økonomiske beregninger og analyser vurdere riktigheten av Deres regnskaper.Revisor vil dessuten vurdere om De gjennomfører tilstrekkelige kontrolltiltak for å sikre Deres penger, varer og andre verdier.Revisor vil vurdere om De oppfyller Deres plikter overfor aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører, långivere, offentlige myndigheter m.v.
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften