Tilbygg inntil 15 kvadratmeter er fritatt søknadsplikt

Det er ikke lenger søknadspliktig å bygge tilbygg inntil 15 kvadratmeter, også med rom for varig opphold. Dette er rom som stue, soverom, kjøkken og bad. Fra 1. mai 2021 er det dermed blitt litt enklere for oss nordmenn å få utvidet boligen vår.

Tilbygg inntil 15 kvadratmeter er fritatt søknadsplikt
Aktuelt

Tilbygg inntil 15 kvadratmeter er ikke lenger søknadspliktig

Fra 1. mai 2021 er det innført lettelser i kravet til søknadsplikt for tilbygg og terrasse. Det betyr at du nå står litt friere til å sette i gang et mindre prosjekt på din egen eiendom. Det er likevel viktig å huske på at dersom du ønsker å gjøre større endringer på boligen din som vil påvirke fasade, uttrykk og bruk, må du fortsatt søke til kommunen før du setter i gang.

De nye reglene gjelder fra 1. mai 2021, og sier at det ikke lenger er søknadspliktig å bygge tilbygg inntil 15 kvadratmeter, inkludert rom ment for varig opphold. Rom til varig opphold inkluderer stue, soverom, kjøkken og bad.


Likevel er det ikke helt fritt frem, og du må sørge for at tilbygget ligger minst 4 meter fra nabogrensen og at det er understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer, eller takhøyden på det eksisterende bygget.


Med mulighet til å utvide boligen din med inntil 15 kvadratmeter kan du få inn et ekstra soverom, større kjøkken eller kanskje et nytt hjemmekontor. Det at du slipper å søke betyr også både spart tid og sparte kostnader som ellers ville gått til søknadsprosessen.


Nye regler for å bygge terrasse

Samtidig ble også søknadsplikten lettet for å bygge terrasse med høyde inntil 1 meter over bakken. Terrassen kan faktisk legges inntil en meter fra nabogrensen, men den må være forbundet med en bygning. Det betyr at terrassen må komme ut fra en eksisterende bygning, og ikke være frittstående. Terrassen kan ikke stikke ut mer enn 4 meter fra bygningen, og rekkverket kan ikke være mer enn 1,2 meter høyt. I tillegg kan den ikke være overbygd.Nybygget tilbygg og trapp i grått

Nå blir det enklere å bygge både mindre tilbygg og ny terrasse.


Krav til nabovarsel frafaller

I byggesaker som er søknadspliktige er du også pliktig å varsle naboene dine. Det er en formell prosess der naboen må få mulighet til å klage på tiltaket dersom det er til vesentlig hinder eller er spesielt sjenerende.


Ettersom kravet til søknadsplikt nå har falt bort for denne typen mindre prosjekter, betyr det også at kravet til nabovarsel er fjernet. Det kan likevel være lurt å gi naboen en beskjed om hva du planlegger, slik at du beholder et godt naboforhold.


Sjekk kommunens regulering av tomten

Til tross for de nye reglene er det ikke garantert at du er fritatt søknadsplikt. Sjekk alltid med kommunens reguleringsplan før du setter i gang. Den kommunale reguleringsplanen kan medføre at det er andre regler som gjelder for din eiendom.


Den som bygger tilbygg eller terrasse er ansvarlig for at byggverket er i samsvar med regelverket. Reguleringsplanen finner du på kommunen sine nettsider.


Husk også at det er begrensninger for hvor tett på offentlige toglinjer, trikk- og t-baneskinner du kan bygge. Du må også ta hensyn til offentlige vann- og kloakkrør. Informasjon om dette finner du også på kommunen sine nettsider.


Ta stilling til utnyttelsesgraden på tomten

Før du starter byggingen må du også ta stilling til utnyttelsesgraden på tomten din. Altså hvor stor andel av tomten som kan være bebygget. Det vanlige er at tillatt utnyttelsesgrad ligger rundt 25%, men dette varierer fra kommune til kommune.

Så lenge prosjektet ditt holder seg innenfor begrensningene som er nevnt er det altså ikke søknadspliktig. Kommunen ønsker likevel å vite om at du har foretatt endringer på tomten. Derfor må det meldes inn til kommunen, slik at de får oppdatert kart- og matrikkeldata.


Husk å melde inn tiltaket til kommunen

Etter ferdigstillelse har du fire uker på å melde inn tiltaket til kommunen.

Meldingen til kommunen skal inneholde:

  • Dato for ferdigstillelse
  • Matrikkelnummer
  • Kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre bygninger på eiendommen
  • Tiltakets areal i bruksareal (BRA), bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr. etasje
  • Bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg
  • Hva rommet eller rommene i tilbygget skal brukes til


Publisert 19. okt. 2023, 19:13

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:01