Hus og hage

Grunnarbeid

Skal du i gang med grunnarbeid?

Planlegger du et byggeprosjekt og trenger hjelp med å sprenge fjell, graving og planering av tomten, eller annet grunnarbeid? Uansett om du skal i gang med brønnboring, kjerneboring eller fjerne en oljetank: Hos Mittanbud finner du flinke håndverkere som kan hjelpe med alt av grunnarbeid.

Kom i gang med grunnarbeidet i dag

Hva er grunnarbeid?

Grunnarbeid er graving, planering og drenering – altså arbeidet som utføres for å legge grunnlaget for prosjektet ditt, enten det er tilbygg, arbeid i hagen, restaurering eller nybygg. Grunnarbeidet er med andre ord alt som må gjøres på en tomt før du begynner med selve prosjektet du skal utføre. Det sørger for en godt tilpasset tomt, og at resten av prosjektet kan fortsette som planlagt. Når du utfører grunnarbeid er det flere faktorer som kan ha stor betydning for prosessen videre, både kostnader og tidsfrister.Forskjellige typer grunnarbeid:


  • Gravearbeid
  • Sprengning
  • Fjerning og tilføring av masse
  • Planering og drenering
  • Støpe grunnmur i betong eller legge ringmur med lecablokker


Planlegg arbeidet som skal utføres på tomta

Grunnarbeid på tomt innebærer altså å rense og undersøke tomten før byggestart, og utføres på bakgrunn av planer og tegninger for prosjektet som er planlagt. Derfor er det en selvfølge at dette må være på plass før du begynner. God planlegging er alltid viktig, uansett hvilket prosjekt du skal gjennomføre. Da sørger du for en oversiktlig prosess, optimal plassering av bygget og best mulig utnyttelse av tomten.
Dette må være på plass før du begynner med grunnarbeid

Før du begynner med selve grunnarbeidet må du hente inn informasjon om tomten du utfører arbeidet på, og undersøke om prosjektet ditt er søknadspliktig. Når du skal bygge nytt er det noen ekstra steg du må gjennomføre, før du kan begynne å jobbe på tomten.


Dette er spesielt viktig dersom det ikke har blitt utført arbeid på området tidligere. Disse ekstra stegene i arbeidsprosessen innebærer gjerne en geoteknisk undersøkelse, oversikt over det kommunale rørnettet og eventuelle strømledninger i bakken, i tillegg til at du må ha fått IG (igangsettelse) fra kommunen.Søknad om byggetillatelse

I søknad om byggetillatelse er det viktig å legge ved all dokumentasjon, plantegninger og informasjon som myndighetene trenger for å kunne ta en beslutning om prosjektet ditt. Søknaden skal ha en fagperson som ansvarlig, og dersom du skal bygge nytt så er det ofte arkitekten som tar seg av denne prosessen. De har oversikt over hvilke lover, regler og forskrifter som skal følges, og hvilken dokumentasjon kommunen krever for å gi byggetillatelse.
Geotekniske undersøkelser

Hvis du skal bygge nytt er det nødvendig med en geoteknisk undersøkelse av tomten. Denne undersøkelsen gir svar på hva slags jordlag som befinner seg der du skal bygge, i tillegg til hvilken bæreevne og styrke den har. Undersøkelsen vil også kunne fastslå om grunnen er forurenset og hva gjennomstrømningsmotstanden er for grunnvannet.

Grundige geotekniske undersøkelser sørger for trygge prosjekter og at bygget blir oppført med de riktige tekniske kravspesifikasjonene, i tillegg til å redusere risikoen for uforutsette hendelser og kostnader. Noen entreprenører har samarbeidspartnere som kan utføre den geotekniske undersøkelsen, i andre tilfeller leier du inn eksterne aktører.Kommunalt rørnett

Før du begynner med selve grunnarbeidet er det viktig å få informasjon om det kommunale rørnettet på tomten. Dette er informasjon som skal være med i søknaden om byggetillatelse, og det kan fort bli kostbart dersom det skjer noe med rørene når du begynner å grave.


Kommunen har tegninger av rørnettet i ditt område. Dette er informasjon du kan hente inn selv, eller så kan arkitekten gjøre dette samtidig som planene for prosjektet utarbeides.

Et godt tips er å se på muligheten for å legge strøm-, telefon- og fiberledninger ned i bakken når du allerede har informasjon om rørnettet. Da får du større muligheter for utvidelser på tomten, fordi du slipper å forholde deg til bestemmelser vedrørende bygg og strømledninger fra mast når alle ledninger ligger under jorda.Adkomst for gravemaskin og lastebil

Når all informasjon er innhentet, du har funnet riktig entreprenør og kommunen har godkjent søknaden kan du begynne på grunnarbeidet. Da er det noen praktiske ting du bør tenke over.


Hvordan kommer gravemaskinen seg inn på arbeidsområdet? Mange gravemaskiner går på belter som kan skade både vegetasjon og kjøreveier. Det kan være vanskelig for både deg og entreprenøren å være helt sikker på om kjøreveiene tåler belastningen, og dersom det oppstår skader på utstyret kan du risikere å bli fakturert for dette. Husk derfor å avklare dette med entreprenøren på forhånd, slik at begge parter er inneforstått med hva som skal utføres og hva du kan forvente.


Hva koster grunnarbeid?

Prisen for grunnarbeid vil avhenge av hva du skal gjøre, underlaget på tomten din, størrelsen på prosjektet, og bruk av maskiner og utstyr.


Dersom du skal ha hjelp til graving vil dette vanligvis koste mellom 1500 og 3000 kroner per kvadratmeter. Drenering koster som regel mellom 6000 og 9000 kroner per løpemeter, mens prisen for å sprenge fjell gjerne ligger mellom 200 og 300 kroner per kubikkmeter.


Omfang og kompleksitet

Dersom du skal utføre grunnarbeid vil omfanget og kompleksiteten på prosjektet i stor grad avhenge av hva slags byggeprosjekt du skal gjennomføre, størrelsen på prosjektet, og underlaget på tomten din. Dette vil også påvirke totalprisen på prosjektet ditt.


Grunnarbeid er arbeidet som må utføres på en tomt før du kan begynne med et byggeprosjekt. Det kan innebære alt fra utgraving av kjeller eller planering av hage, til brønnboring eller fjerning av en nedgravd oljetank.


Når du skal utføre grunnarbeid er det viktig at du planlegger godt og benytter dyktige håndverkere. Grunnarbeid er en omfattende prosess, og jo bedre arbeidet utføres, desto bedre grunnlag har du for et godt byggeprosjekt videre.


Hvis du skal bygge nytt må du gjennomføre en geoteknisk undersøkelse av tomten din. Denne sier blant annet noe om hva slags underlag du har på tomten, og hvor god bæreevne og styrke tomten har. Den gjør det også lettere å vite hva slags grunnarbeid du trenger å gjennomføre, for eksempel om du har fjell i grunnen som må sprenges vekk.


Dersom prosjektet ditt er søknadspliktig, må du i tillegg betale for å få byggesøknaden behandlet av kommunen.


Håndverkere

Når du skal utføre grunnarbeid bør du benytte flinke fagfolk, slik at du kan være trygg på at du får et godt resultat som oppfyller alle krav.


I mange tilfeller krever grunnarbeid at du må bruke ulike typer maskiner, og du vil derfor ha behov for en maskinentreprenør.


Dersom du skal anlegge hage på tomten etter at grunnarbeidet er utført, kan det være lurt å bruke en anleggsgartner. Enkelte anleggsgartnere kan også hjelpe deg med mindre utgravinger.Dette kan øke prisen på prosjektet

Det er flere faktorer som påvirker den totale prisen for grunnarbeid. Noen vanlige prisdrivere er hva som skal utføres, størrelsen på prosjektet, underlaget på tomten, og bruk av maskiner og utstyr.


Når du skal utføre grunnarbeid vil grunnforholdene der du skal bygge ha størst påvirkning på hva slags arbeid som må gjøres og prisen på prosjektet. Dersom du for eksempel blir nødt til å grave dypt eller sprenge vekk fjell, vil dette øke prisen på prosjektet.


Om grunnarbeidet skal utføres i ulendt terreng hvor det er vanskelig å komme til med maskiner, kan dette også bidra til at prosjektet tar lengre tid og blir dyrere.


Før du starter med graving, boring, sprengning eller annet arbeid på underlaget, er det viktig at du sjekker hvor det ligger rør og ledninger under bakken. Det kan bli dyrt om gravemaskinen treffer et rør eller en kabel under arbeidet, så det vil lønne seg å planlegge godt i forkant. Hvis du er usikker på om det finnes rør eller kabler under bakken kan du ta kontakt med kommunen.Gravemaskin i solnedgang sett med froskeperspektiv.Graving og planering

Dersom du skal i gang med et byggeprosjekt, er graving og planering en viktig del av grunnarbeidet for å klargjøre tomten før du begynner på selve byggingen.


Graving er et av de første stegene som må gjennomføres om du skal bygge nytt. Når du skal bygge et hus eller hytte innebærer dette både tomtegraving, planering og rydding av tomten, samt utgraving, støping og drenering av grunnmur. Graving vil være nødvendig uansett om du bygger på en flat eller kupert tomt.


Du kan også ha behov for graving i andre tilfeller, for eksempel om du skal grave en grøft eller ved utgraving av kjeller eller basseng.


Planering av tomten er gjerne det siste du gjør før du kan starte å bygge, etter at graving og annet grunnarbeid er utført. Ved planering tilpasses terrenget ut ifra planer og tegninger. Hvor mye arbeid som kreves avhenger som regel av hvor kupert terrenget er, og om det er behov for å bygge støttemurer.


I noen tilfeller vil du måtte søke om byggetillatelse for graving og flytting av masse, avhengig av hvor dypt du planlegger å grave eller hvor høyt du skal bygge med masse. Ofte vil utgravinger være en del av et større byggeprosjekt som du kanskje uansett må sende inn byggesøknad om. Mindre terrengjusteringer er ofte unntatt søknadsplikt.Pris for graving og planering

Hva det koster for graving og planering vil i stor grad avhenge av hvor mye og hvor dypt du skal grave. Prisen for utgraving av en tomt ligger vanligvis på mellom 1500 og 3000 kroner per kvadratmeter.

Hvor mye og hvor dypt du må grave kommer an på hva du planlegger å gjøre eller bygge på tomten. Det vil for eksempel koste mer for graving om du skal støpe grunnmur til en bolig eller bygge basseng, enn om du skal ha grunnmur til en garasje eller legge drenering.


Dersom du har underlag eller masser med dårlig bæreevne på tomten, som for eksempel sand eller leire, må du grave dypere for å komme til et bærende underlag.


Ved graving av tomt vil du få store mengder jord og avfall som må kjøres bort. Gravefirmaet kan hjelpe deg med transport av massene til et egnet sted. Dette koster som regel rundt 1 til 1,5 krone per kilo.Drenering rundt bolig

Når et område har blitt planert vil det i mange tilfeller også være behov for drenering. Da unngår du problemer med fukt, og sørger for mindre vedlikehold og lengre levetid for bygget.


Uansett om du vil lage nye grøntområder, fikse hagen, bygge nytt eller pusse opp kjelleren, er det viktig å sørge for skikkelig drenering. God drenering gir en økt sikkerhet mot fuktskader i bygget og sørger for at det ikke samler seg overflatevann i hagen. Samtidig vil god drenering gi et lavere vedlikeholdsbehov og lengre levetid for bygget.


Når du skal legge drenering mot et bygg, må du grave ned på undersiden av grunnmuren. Her legges det dreneringsrør slik at vannet ikke kommer opp på grunnmuren. Deretter isoleres både rør og grunnmur, slik at vannet kan dreneres bort fra huset hele året. Hvis du har en eldre bolig kan det være lurt å sjekke om det er på tide å skifte ut gamle dreneringsrør.


Når du først graver for å forbedre dreneringen, kan det lønne seg å grave inn til veinettet og bytte ut gamle rør i betong. Ved å være proaktiv slipper du å måtte grave opp igjen noen år senere fordi rørene har slått sprekker. Samtidig øker du boligens verdi med nye og solide vannrør som vil vare i mange år framover.Pris for drenering


Det koster mellom 6000 og 9000 kroner per løpemeter når du skal legge drenering. I tillegg bør du regne med å betale for å kjøre bort massene. Dette koster vanligvis 1 til 1,5 kroner per kilo.


Les mer om drenering her

Sprengning av fjell

Dersom du skal bygge i et område med mye fjell eller stein, kan det hende du må sprenge for å klargjøre tomten. Sprengning av fjell med sprengstoff krever at du benytter dyktige fagfolk, slik at du sikrer at arbeidet blir utført på en trygg måte.


Fjell kan være synlig over bakken, men i mange tilfeller er det gjemt under bakken. Det kan derfor være lurt å gjennomføre en geoteknisk undersøkelse før du setter i gang med byggeprosjektet, så du ikke risikerer å avdekke fjell midt i gravearbeidet.


Det finnes også metoder for å sprenge fjell uten sprengstoff, som for eksempel hydraulisk sprengning eller sprengsement. Hvilken metode du bør bruke for å fjerne fjell og stein på tomten avhenger av området du bor i, og hvilken bergart det er snakk om.


Sprengning vil utgjøre en større kostnad for deg, og kan i noen tilfeller ta lengre tid, og bør beregnes inn i både budsjett og planlagt tidsbruk. Husk at du må sende nabovarsel når du skal sette i gang et slikt byggeprosjekt!


Pris for sprengning av fjell

Hva det koster for å sprenge stein og fjell vil avhenge av hvor mye som skal fjernes, hvilken bergart det er, og hva slags utstyr det er behov for. Prisen for å sprenge fjell ligger vanligvis rundt 5000 kroner per kubikkmeter.Deponering av forurenset gravemasse

Noen typer gravemasse skal leveres til godkjente områder for håndtering av avfall. Dette er i hovedsak forurenset gravemasse som ikke kan brukes på nytt. Dersom den geotekniske undersøkelsen viser at jordmassen inneholder forurenset materiale, så skal dette leveres til et deponi. Dette kan de fleste entreprenører gjøre for deg, og det er vanlig å gi en kilopris per kjøring eller lass. Prisen bakes ofte inn i prisoverslaget på prosjektet fra entreprenøren.


Boring, kjerneboring og brønnboring

Om du vil ha tilgang til en brønn på hytta eller installere bergvarme i huset, vil brønnboring være nødvendig. Brønnboring skal utføres av håndverkere med spesialkompetanse, slik at arbeidet blir utført på en sikker måte.Ved brønnboring etter vann vil håndverkeren hjelpe deg å finne en egnet plassering for brønnen. Deretter bores det ned til ønsket vannmengde er funnet, og en brønnpumpe installeres i brønnen.Dersom du ønsker å redusere strømutgiftene, kan en væske-til-vann-varmepumpe være en god løsning. Brønnboring kan benyttes for å bore en energibrønn for å utnytte varmen lagret i grunnen.Trenger du å skjære et hull i grunnmuren eller andre vegger av betong, stein eller armering, kan du benytte kjerneboring.Kjerneboring kan for eksempel brukes dersom må trekke nye rør gjennom veggen i forbindelse med installering av et nytt oppvarmings- eller ventilasjonssystem. I tillegg kan kjerneboring gjøre det enklere om du må fjerne en oljetank.Pris for boring, kjerneboring og brønnboring

Hva det koster for brønnboring avhenger av hva du borer etter, hvor dypt du må bore, og hvilket utstyr som trengs.


Prisen for brønnboring etter vann ligger vanligvis på omtrent 40 000 kroner for en 60 meter dyp brønn, og på omtrent 60 000 om brønnen er 100 meter dyp. Prisen inkluderer både arbeidet og pumpeutstyr til brønnen.

Brønnboring etter bergvarme koster normalt mer enn å bore etter vann, ettersom du er nødt til å bore dypere. Det koster rundt 100 000 kroner å bore en energibrønn for å utnytte bergvarme. I tillegg må du betale for selve varmepumpen.


Prisen for kjerneboring vil variere ut ifra hvor mye du skal bore, tykkelsen på veggen og transport av massene. Eksempelvis koster det omtrent 7000 kroner for kjerneboring av 1 kvadratmeter i en 20 cm tykk betongvegg.Fjerne oljetank og oljefyr

Dersom du har oljetank og oljefyr, kan disse ikke lenger brukes til oppvarming av fossil olje eller parafin. Om du ikke skal bruke oljetanken med bioolje eller bioparafin, er det viktig at den fjernes helt eller tømmes, renses og saneres.


En gammel oljetank bør tas hånd om innen to år etter du sluttet å bruke den. Dersom det er fare for forurensning fra en nedgravd oljetank, for eksempel en oljelekkasje, bør du fjerne oljetanken helt.


Om faren for forurensning er liten og det er uforholdsmessig dyrt og vanskelig å fjerne oljetanken, for eksempel på grunn av tankens plassering, kan det være aktuelt å beholde oljetanken i bakken. I dette tilfelle må oljetanken tømmes, renses og saneres.


Alt arbeid med fjerning, tømming og sanering av oljetank skal gjøres av godkjente fagfolk, ettersom det arbeides med avfall som er farlig for både deg og miljøet.


Pris for å fjerne oljetank og oljefyr

Hva det koster for å fjerne en oljetank avhenger i stor grad av om oljetanken må graves opp eller ikke, og hvilke andre tiltak som må gjennomføres for å komme til oljetanken. Prisen for å fjerne en oljetank ligger vanligvis mellom 10 000 og 25 000 kroner.


Tømming, rensing og sanering av en oljetank koster gjerne mellom 5000 og 8000 kroner. Skal du fjerne en oljefyr koster dette rundt 10 000 kroner.

Dersom du er nødt til å fjerne og bygge opp igjen en terrasse eller et tilbygg, eller gjenopprette grøntområder etter fjerning av en oljetank i hagen, vil prisen for dette komme i tillegg.


Det er viktig at oljetanken fjernes i tide, så du unngår dyre regninger for eventuelle oljelekkasjer. Det kan være vanskelig å oppdage en oljelekkasje før en større skade har oppstått. Dersom det er lenge siden du sjekket tilstanden på oljetanken, vil det være lurt å undersøke den så snart som mulig.Andre prosjekter

Dersom du først skal i gang med grunnarbeid på tomten, kan dette også være en god anledning til å få gjennomført andre prosjekter når håndverkere og maskiner allerede er på plass.Isolering

Om du skal forbedre den gamle dreneringen på en eldre bolig, kan det være lurt å etterisolere grunnmuren, kjellervegger og gulv samtidig.


I tillegg til at du kan spare penger ved å gjøre flere prosjekter på en gang, vil drenering og etterisolering også være en langsiktig investering. God drenering og isolering sikrer huset ditt mot fuktskader i fremtiden, og vil gi deg bedre innemiljø og lavere strømregninger.Hagearbeid, asfaltering og belegningsstein

Dersom du har lyst på en ny innkjørsel eller en pent opparbeidet hage, vil det være en god idé å få dette gjort når du allerede skal i gang med arbeid på tomten, og har en maskinentreprenør eller anleggsgartner på plass.


Skal du først grave på tomten, kan du få hjelp med hagearbeidet etter jobben er gjort. Det er også vanlig å legge belegningsstein eller asfaltere innkjørselen i forbindelse med grunnarbeid.

Se andre jobber lagt ut på Mittanbud

Pigge kjelleren

1636GAMLE FREDRIKSTAD

Her. Er det noe har lyste å jobbe litt ekstra!! privat pigge et kjeller 🏡 i Fredrikstad

Grave ned trekkrør og legge ny jord.

0752OSLO

Jeg har ca 50m med 50mm tukt trekkrør vi trenger å grave ned, dekke over etc. Vi har en relativt vanskelig bratt og steinete tomt så det vil måtte fjøres for hånd. Vi ønsker også en del ny jord levert og båret på plass. Arbeidet vil kreve en god del fysisk styrke/teknikk.

Bygging av hytte

2019SKEDSMOKORSET

Vi planlegger å bygge hytte på Sjusjøen og vurderer å kjøpe en elektroklar hvor hyttefirma setter opp alt utvendig+ lettvegger innvendig. Trenger hjelp med: Utgraving av tomt Pris på opparbeidelse og støping av plate Innvendig snekkerarbeid Alt av rørleggerarbeid inkl bunnledninger Alt det elektriske både innvendig og utvendig Murerarbeid - peis, flislegging av 2 bad + gang og vaskerom

Utgraving av krypkjeller (åpent)

5235RÅDAL

Ønsker å få gravd vekk jord som ligger på fjell i krypkjeller. Tykkelse på jordlag er fra 0-40 cm over fjell. Jord skal dumpes ca 10 m vekk.

Støpe av gulv underlag til vaskemaskin i et skap

0560OSLO

Jeg har vaskemaskinen min stående i et skap, men kan ikke bruke den siden det er altfor mye svikt i spon/MDF-platen som er brukt som gulv. Jeg vil tro at løsningen her må være å få murt eller støpt et solid og plant underlag. Uansett eksakt tilnærming er det snakk om å utbedre en elendig løsning som har blitt valgt av forrige eier, tidligere i år, og som aldri har fungert til sitt formål.

Grunnarbeid for enebolig Tjøme

3117TØNSBERG

Vi priser bygging av enebolig for kunde, og ønsker pris på grunnarbeidene. Eiendommen opparbeides i tråd med gjeldende utomhusplanen. Det legges ferdigplen. Øvrige utvendig arbeider er ikke inkludert. så fremt ikke dette er konkret angitt. Det tas forbehold om at tekniske innretninger (som for eks. kumlokk, stoppekraner, annet) kan bli plassert på tomta til den enkelte bolig.


Les evalueringer av andre jobber lagt ut på Mittanbud

DRØMMEHUSET AS

Hei! Vi har over 10 års erfaring i bransjen og viser gjerne til referanser. Vi er opptatt av å levere topp kvalitet og service i vårt arbeid, og strekker oss langt for å gjøre deg fornøyd. Les gjerne omtalene på vår profil her på Mittanbud. Vi har bred kompetanse, og kan blant annet utføre arbeid innen: - HYTTE - ENEBOLIG - BETONGARBEID BERGEN - MARKBETONG BERGEN - TERRASSE OG HAGEARBEID BERGEN - NATURSTEINSMURING BERGEN - LEGGING AV BELEGNINGSSTEIN OG SKIFER BERGEN - FLISLEGGING BERGEN- RE...

Se mer
Des. 2023

Parkering med carport

"Faglig dyktig. Lett å komunisere med. Kom med flere gode ideer Anbefales på det høyeste. Skal bruke dem neste gang også"
G
Geir Tore
Mathopen
DRØMMEHUSET AS

BOLSTAD AS

Etablert i 2006. Bolstad AS utfører alt innen grunnarbeid (stein, jord og fjell). Vi har gravemaskiner i ulike størrelser fra 8 til 28 tonn samt lastebil til transport av masser. Vi har også borerigg og komprimeringsutstyr. Bolstad AS utfører arbeidet til fastpris eller på time- og mengdebasis, - etter avtale med kunden. Vi gjør jobben pent, solid og fagmessig. Bolstad AS har moderne satellittbasert måleutstyr og kan stikke ut tomter, veier, grenser, hushjørner osv. med millimeter-nøyaktighet. S...

Se mer
Des. 2023

Graving og planering

"God kommunikasjon, kom med et godt pristilbud på jobben som skulle utføres. Hyggelige og serviceinnstilt arbeidere, kan anbefales."
R
Ramona
Ågotnes
BOLSTAD AS

Vestfold Rørfornying AS

Hei, Vi er nye på Mittanbud, men har over 13 års erfaring i bransjen og kan vise til referanser. Les mer om oss her: https://vestfold-rorfornying.no/ eller her:https://www.facebook.com/profile.php?id=100077018572633 Vi utfører alt fra rørfornying, rørinspeksjon, høytrykksspyling med mer. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller lignende. Med vennlig hilsen. Vestfold Rørfornying AS Tel: 930 74 122

Des. 2023

Rørfonying byggeledelse

"Punktlig til avtalt pris og hyggelig!"
F
Fredrik
Oslo
Vestfold Rørfornying AS

NF SOLUTION AS

NF Solution ble stiftet 05.01.2021 da Øystein og Thore Andrè slo seg sammen til et firma. Vi utfører tjenester i blant annet: Gravearbeid: - Utgraving for tilbygg og garasjer. - Planering. - Grøftegraving. - Tar på oss små og store graveprosjekter etter ditt ønske. Byggetjenester: - Tilbygg. - Garasjer. - Renovering. Anleggsgartner tjenester: - Støttemurer. - Kantstein. - Belegningsstein. - Beplanting. - Stell av hage og park områder. - Klipping av gressplener. For å nevne noe. Transport:...

Se mer
Nov. 2023

Graving og evt støping

"Supert utført jobb."
J
Jardar Frang
Hamar
NF SOLUTION AS

MFB ANLEGG AS

Vi er en liten bedrift som på tar oss det meste innen for anlegg Daglig leder har over 10 års erfaring i bransjen og kan vise til gode referanser. Jeg utfører alt fra graving, anleggstjenester, massetransport. Hager og natursteinsmurer er ett av våre spesial felt. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller lignende.Med vennlig hilsen.Mats Bjørgan / MFB Anlegg ASTelefon: 481 80 674

Nov. 2023

Graving og asfaltering

"Godt utført arbeid!"
T
Thomas
Grimstad
MFB ANLEGG AS

LAMOTHE FIX IT

4.2 (5)

Hei! Jeg er ny på Mittanbud, men har over 6 års erfaring i bransjen. Jeg er fransk, og ankom Oslo i Oktober 2020. Jeg kan tilby allsidige tjenester innenfor hagearbeid, trefelling med mer - og fokuserer på å utføre effektivt kvalitetsarbeid. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, trenger hjelp eller lignende. Med vennlig hilsen Julian Lamothe Tel: 458 89 504

Nov. 2023

* Fortsatt ledig: Ferdigplen 80m2 - Grunnarbeider

"Veldig vanskelig kommunikasjon underveis."
P
Peter
Oslo
LAMOTHE FIX IT

Nidaros Betong Og Byggservice As

4.9 (7)

2 glade gutter med til sammen 40 års erfaring innen betongfaget.vi utfører alt innen plass-støpt betong, både tradisjonell og med system forskaling.trapp-støttemur-gulv-ringmur-grunnmur-thermomur-dekke-+++Ta gjerne kontakt for en uforpliktet prat om dine prosjekter.

Nov. 2023

Grave og støpe stolpefundament med stolpesko til garasje/carport

"Bra kvalitet på arbeidet. Litt rotete kommunikasjon underveis og noen misforståelser, men ordnet seg til slutt."
C
Christoffer
Trondheim
Nidaros Betong Og Byggservice As

BJERKLUND KAY GEORG

4.8 (11)

Nov. 2023

Graving for uteplass

"Jobben gikk raskt og enkelt. Ble gjennomført som avtalt. Flinke fagfolk. Kan trygt anbefales til andre"
J
Jørund
Ski

PEDERSTAD MASKIN

Pederstad Maskin er en seriøs samarbeidspartner som i hovedsak driver med graving og utleie av små anleggsmaskiner. Vi tar på oss både store og små oppdrag, ingen utfordring er for liten eller for stor! Våre kunder er både privatpersoner og profesjonelle aktører. Vårt mål er å gi den beste servicen og kvaliteten til alle våre kunder! Vi holder til i Spydeberg og tar på oss mange typer oppdrag, fortrinnsvis i Østfold Kommune. Du skal være trygg på at vi utfører en fagmessig god jobb og ...

Se mer
Nov. 2023

Legging av pukk til kommende platting

"God pris og godt utført arbeid - anbefales!"
M
Martin
Ytre enebakk
PEDERSTAD MASKIN

ET HAGE OG ANLEGG AS

Hei! Jeg er ny på Mittanbud, men har drevet i anleggsbransjen i 15 år - de siste 4 for meg selv, og kan vise til referanser. Les mer her: https://www.facebook.com/ETanlegg Jeg kan utføre tomt- og gravearbeid, gråsteinsmuring, planering, drenering, trefelling og mye mer. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Med vennlig hilsen. ET Hage og Anlegg AS Telefon: 993 39 356 Epost: etanlegg@outlook.com

Nov. 2023

Grave grøft og gruse opp vei

"Veldig bra både kvalitet, utførelse og effektiv profesjonalitet. God dialog og rask utførelse av jobben. Kan sterk anbefale ET HAGE OG ANLEGG AS"
S
Synnøve
Årdalstangen
ET HAGE OG ANLEGG AS

Multiservice Danielsen AS

Multiservice Danielsen har over syv års erfaring innenfor graving. Jeg har stor traktor med henger og 6 tonns gravemaskin. Jeg kan utføre følgende arbeid:- drenering - hage arbeid - graving til hus, garasje og parkering - kaste fyllmasse - hente jord og grus mm. Er det noe annet du lurer på så ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!

Nov. 2023

Drenering og planering av tomt

"Arbeidet bestod i planering av tomt, drenering og grunnarbeid ifm tilbygg og garasje, samt muring av støttemur/grunnmur. Arbeidet ble utført kjapt og effektivt til avtalt pris. God veiledning og rådgivining underveis. Anbefales!"
M
Michael
Tromsø
Multiservice Danielsen AS

Publisert 31. jan. 2023, 10:50

Oppdatert 26. okt. 2023, 12:34

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.