Jobben ble utført på Mittanbud

Oppgradering av det elektriske anlegget på hytta.

Hans Petter Bergervegen 2230 SKOTTERUD Målepunktadresse: Solbergvangsvegen 2224 AUSTMARKA Dokumentdato: 24.07.2020 Tilsynsrapport Varsel om vedtak Objektbeskrivelse: US. HYTTE Inspektør: Bente Bergstrøm Målernummer: 7359992895613934 Kontrolltype: Anleggskontroll Saksnr.: 967387 Pinkode: 786918 Det ble utført kontroll av ditt elektriske anlegg den 24.07.2020 i Solbergvangsvegen 199. Med bakgrunn i kontrollen ble det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over avvik som ble avdekket. Denne finnes vedlagt. Involver eier av det elektriske anlegget Dette brevet er sendt til den som er nettkunde på det elektriske anlegget. Hvis du er leietager, ber vi deg snarest informere eieren av det elektriske anlegget om den vedlagte tilsynsrapporten. Hva må du gjøre for å utbedre avvik i tilsynsrapport Om ikke annet er beskrevet i tilsynsrapporten, skal avvik utbedres av en godkjent elektrovirksomhet. Godkjente elektrovirksomheter finnes i Elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ofte vil det påløpe noe tid fra avtale inngås med elektrovirksomheten, inntil oppdraget er gjennomført. Kontakt derfor en elektrovirksomhet raskt for å lage avtale om utbedring. Utbedring skal registreres slik den er utført punkt for punkt, i nettselskapets digitale rettemeldingsportal. Elektrovirksomheten trenger derfor saksnummer og pinkode, oppgitt i tilsynsrapporten. Du vil motta en bekreftelse på at saken er avsluttet når alle avvik er utbedret og registrert i rettemeldingsportalen. Forhåndsvarsel om vedtak Dersom tilfredsstillende tilbakemelding om utbedring ikke er mottatt innen 22.09.2020, varsles du med dette at Det Lokale Eltilsyn (DLE) ved Elvia AS, kan treffe vedtak der du pålegges å utbedre avvik beskrevet i tilsynsrapporten. Spørsmål kan rettes til Elvia AS, fortrinnsvis på e-post: dle@elvia.no. Eventuelt på telefon 21495067 mellom 09:00-15:00. Husk å oppgi saksnummer 967387 ved henvendelser. Med vennlig hilsen Elvia AS Bente Bergstrøm Elsikkerhetsingeniør Elvia AS Postboks 4100 2307 HAMAR Kundeservice 48055999 Man-fre 09:00-15:00 dle@elvia.no Følg oss på elvia.no elsikkerhetsportalen/elvia Rapportnr. 967387 Side 1 av 4 Målepunktadresse: Solbergvangsvegen 199 2224 AUSTMARKA Dokumentdato: 24.07.2020 Hjemmelsgrunnlag: Objektbeskrivelse: US. HYTTE Inspektør: Bente Bergstrøm Målernummer: Saksnr.: 7359992895613934 967387 Kontrolltype: Pinkode: Anleggskontroll 786918 I henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg. Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §§ 3 og 5. Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til anlegg og virksomhet etter loven. Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven § 15 og om mulig sette seg i kontakt med eier av eller ansvarlig for anlegget/virksomheten eller representant for denne. Jf. el-tilsynsloven § 6, tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. Jf. el-tilsynsloven § 13, i pålegg etter loven her kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt. Det vises også til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 7 og 9. Eier/bruker av elektriske anlegg er i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9, ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V. Du har rett til å ha vitne tilstede under kontrollen og til å uttale deg i sakens anledning jf. forvaltningsloven §§15 og 16. Du har også rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19. I henhold til forvaltningsloven § 27.3. ledd, gjør vi oppmerksom på at innen 3 uker etter at vedtak treffes, er adgang til å påklage dette til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage sendes gjennom Det lokale eltilsyn i Elvia AS. For å lese om Elvia AS sin behandling av personopplysninger se: elvia.no/personvern Mer om elsikkerhet kan leses på https://www.elsikkerhetsportalen.no/elvia Definisjoner: Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Elvia AS Postboks 4100 2307 HAMAR Kundeservice 48055999 Man-fre 09:00-15:00 dle@elvia.no Følg oss på elvia.no elsikkerhetsportalen/elvia Rapportnr. 967387 Side 2 av 4 Påviste feil må rettes av installatør i nettselskapets rettemeldingsportal. Kjøkken 1. Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. FEL § 21 Gjelder flere stikkontakter. Sikringsskap 2. Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. FEL § 32 Oppdatere merking/kursfortegnelsen til dagens bruk. Bad 3. Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. FEL § 21 Stikkontakt ved toalett. 4. Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. FEL § 22 Gjelder stikkontakt og støpsel til toalett. Har vært utsatt for tidligere varmgang. Støpsel ble tatt ut fra stikkontakten. Terrasse 5. Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. FEL § 21 Stikkontakt på terassen. Ute 6. Stikkontakten manglet strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 mA. Jf. FEL § 21 Gjelder stikkontakt utvendig på anneks, sitter på ca. 130cm over bakken. Generelt 7. Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jf. FEL § 9 Deler av det elektriske installasjonen bærer preg av å være utført av ufaglært person. Oppgradering av sikringsskap Elvia AS Postboks 4100 2307 HAMAR Kundeservice 48055999 Man-fre 09:00-15:00 dle@elvia.no Følg oss på elvia.no elsikkerhetsportalen/elvia Rapportnr. 967387 Side 3 av 4 Som et enkelttiltak for å heve det generelle elsikkerhetsnivået i installasjonen, anbefales det å vurdere en oppgradering fra skrusikringer til jordfeilautomater. Jordfeilautomater har større følsomhet mht. utkobling av feil som kan oppstå i elektriske apparater / utstyr. Dette kan være eks. jordingsfeil i apparater, eller varmegang på tilkoblinger (dårlig kontakt), som kan føre til brann. Vi gjør oppmerksom på at dette er en anbefaling, og ikke et pålegg fra vår side. - uthuset er ikke kontrollert, får opplyst at det ikke er innlagt strøm der. Viser også til rapport 967

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 26. jul 2020, under kategorien Elektrikertjenester i Kongsvinger

Website logo

Trenger du hjelp i samme område?

Nedenfor finner du informasjon om disse kategoriene i dette området.

Skal du i gang med et prosjekt?

Planlegger du et nytt prosjekt, men er usikker på hva som skal til for å få jobben gjort? Hos oss kan du med enkle grep legge ut jobben helt gratis og motta relevante og uforpliktende tilbud fra flere bedrifter.

Ikke helt det du lette etter?

Nedenfor kan du lese mer om noen av tjenestene du kan få hjelp med gjennom oss.

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste