Avtalevilkår – Mittanbud for bedrifter

0/0

0/0

1 INNLEDNING


1.1

Disse vilkårene for bruk av Mittanbud.no («Abonnementsvilkår for Mittanbud») gjelder for bedrifter som ønsker å bruke mittanbud.no for å markedsføre tjenestene sine. I tillegg gjelder særlige vilkår for bedrifter som i tillegg ønsker å abonnere på tjenesten MittanbudXL, se under.


1.2

Mittanbud.no og tilknyttede tjenester (herunder MittanbudXL) er en digital tjeneste der privatpersoner og bedrifter, heretter «Brukerne», kan beskrive jobber de ønsker utført, og hvor bedrifter gis anledning til å registrere sin virksomhet, motta varsler om relevante jobber, og inngi tilbud på jobbene, heretter «Tjenesten». Som del av Tjenesten er også inkludert mulighet for bedriftene å lage en egen profilside i basisversjon. Bedriftene kan kjøpe ytterligere funksjonalitet for å oppnå bedre synlighet på Tjenesten.


1.3

Tjenesten leveres av Schibsted Norge SMB AS, med organisasjonsnummer 980 178 986, heretter «oss, vi eller våre». Selskapet som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».


1.4

Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos Bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten, og deretter bekrefter avtaleinngåelse per SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.


1.5

Vi gjør vårt beste for at Tjenesten skal være trygg for Brukerne. Vi er derfor opptatt blant annet av at bare seriøse bedrifter skal være registrert som leverandører. For å sikre dette stiller vi en rekke krav til Bedriften som vi til enhver tid kan be om at Bedriften dokumenterer. Dersom vi ikke mottar slik dokumentasjon når vi ber om det eller dokumentasjonen vi mottar ikke er tilfredsstillende kan vi avslå forespørsel om abonnement, stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten, eller si opp avtalen med umiddelbar virkning.


1.6

Vi står fritt til å avslå Bedriftens forespørsel om å inngå avtale om å bruke Tjenestenabonnement. Vi kan også, stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten eller si opp avtalen blant annet basert på brudd på disse Abonnementsvilkårene for Mittanbud og/eller eventuelle tilleggsvilkår, tidligere negativ historikk eller erfaringer med Bedriften eller personer tilknyttet bedriften (slik som ansatte, ledelse, styremedlemmer, eiere osv.), herunder slik opptreden som nevnt i punkt 8.2. nedenfor, Bedriftens og tilknyttede personers renommé som en seriøs aktør osv.


1.7

Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter vedkommende som inngår avtalen på Bedriftens vegne å ha den nødvendige rett til å inngå avtalen og dermed forplikte Bedriften.
2 ENDRINGER


2.1

Vi kan endre vilkårene uten å varsle Bedriften, likevel slik at det ved vesentlige endringer skal gis varsel 1 (én) måned før endringen trer i kraft.


2.2

De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelig for Bedriften på www.mittanbud.no.


2.3

Vi har rett til å endre på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på Tjenesten uten forutgående varsel.
3 OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN M.M.


3.1

Bedriften er ansvarlig for at opplysningene som gis om Bedriften til enhver tid er riktige, oppdaterte og relevante, og for at innhold som kommuniseres ikke er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende. Bedriften skal selv sørge for at informasjon som er registrert i Tjenesten om Bedriften er oppdatert.


3.2

Tjenesten kan bare benyttes av selskaper som er registrert i Foretaksregisteret. Bedriften skal også registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert så lenge Bedriften har en avtale med oss. Bedriften plikter videre å til enhver tid inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten som Bedriften tilbyr via Tjenesten og dessuten overholde alle relevante offentligrettslige krav slik som rapporteringsforpliktelser, betaling av skatter og avgifter, bruk av lovlig arbeidskraft, overholdelse av HMS-krav osv. Vi kan når som helst be om at Bedriften sender relevant dokumentasjon til oss. Slik dokumentasjon kan omfatte, uten å være begrenset til, dokumentasjon for omsetning (slik som faktura og fakturagrunnlag), regnskapsinformasjon, firmaattest, vedtekter og annen selskapsdokumentasjon, årsregnskap, kopi eller kvittering for innsending av A-meldinger, HMS-kort, rapportering og betaling av MVA og skatt, osv.3.3

Hvis vi mener at det er saklig behov for det, gjennomføres kredittsjekk av Bedriften og eventuelt virksomheter tilknyttet Bedriften og Bedriftens daglige leder. Slik kredittsjekk kan gjennomføres på nytt ved behov. Vi står fritt til å avslå forespørsel om abonnement, og dessuten til å avslutte et abonnement med umiddelbar virkning, dersom resultatet av gjennomført kredittsjekk ikke er tilfredsstillende.


3.4

Bedriften har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via Tjenesten eller på annen måte videreformidle jobber og/eller kundeinformasjon til andre.


3.5

Jobbene som brukerne av Tjenesten legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Jobber vil blant annet kunne endres eller oppdateres underveis, og Bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen konkret avtale om oppdrag som skal utføres.


3.7

Vi imøtekommer enhver forpliktelse vi måtte ha overfor skattemyndighetene eller andre relevante myndigheter til å utlevere opplysninger vi har om Bedriften.

4 VARIGHET OG OPPHØR


4.1

Avtalen gjelder fra Bedriften har bekreftet avtale i henhold til punkt 1.4 og ut den avtaleperioden som Bedriften har forpliktet seg til. Deretter forlenges avtalen fortløpende og automatisk med nye avtaleperioder på 12 (tolv) måneder, med mindre annet er spesifisert i avtalen. For enkelte produkter eller tjenester kan det være alternative vilkår, hvor avtalen ikke fornyes automatisk med 12 (tolv) måneder, men forblir løpende måned for måned. Kunden vil bli informert om spesifikke vilkår ved avtaletidspunktet for disse produktene eller tjenestene.


4.2
Hvis en part ikke ønsker at avtalen skal forlenges automatisk som nevnt ovenfor må parten si opp avtalen skriftlig ved å fylle ut skjema for oppsigelse senest 1 (én) måned før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.


4.3

Vi kan beslutte å avvikle Tjenesten i løpet av en inneværende avtaleperiode. Slik avvikling vil bli varslet med minst 1 (én) måneds skriftlig varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen.


4.4

Dersom Bedriften velger et begrenset testabonnement, kan vi når som helst beslutte at tilgangen til Tjenesten skal opphøre. Vi vil da underrette Bedriften og tilby ordinært abonnement.


4.5

Det gis ingen refusjon for innbetalte beløp dersom Bedriften sier opp avtalen i løpet av en avtaleperiode.


4.6

Ved Bedriftens vesentlige brudd på disse vilkårene (blant annet ved brudd på punkt 3.1, 3.2, 3.4, 6, 7.4 og 8.2), kan vi velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten plikt til å yte noen form for refusjon eller kompensasjon til Bedriften. Det vil heller ikke gis refusjon, kompensasjon eller forlengelse ved hel eller delvis, midlertidig eller permanent stengning av Bedriftens tilgang til eller synlighet på Tjenesten grunnet Bedriftens forhold.


4.7

Dersom Bedriften er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, kan vi heve avtalen med umiddelbar virkning.


4.8

Bedriften skal holde oss skadesløs for tap som vi påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes Bedriftens brudd på avtalen.
5 PRIS OG BETALING


5.1

Avtalt pris for den første avtaleperioden fremgår av bekreftelsen som Bedriften gir oss i henhold til punkt 1.4. Betalingsdato for avtaler med automatisk korttrekk vil være samme dag i måneden som avtalen ble inngått hvis ikke annet er avtalt. Svarkvote som er avtalt for abonnementet vil bli fylt opp 1. hver måned og er uavhengig av betalingsdato. Svarkvote må brukes innen inneværende måned og svar som ikke blir brukt overføres ikke til neste måned.


5.2

Svarkvoten består av et antall "klipp" Bedriften kan bruke til å åpne jobber som Bedriften ønsker å gi tilbud på i den aktuelle perioden. Hvor mange Bedriften belastes for å åpne en jobb bestemmes av oss ut fra ulike kriterier, og vil alltid fremgå tydelig før åpning av en jobb.


5.3

Vi kan øke prisen med virkning fra neste avtaleperiode og senere avtaleperioder. Slik prisendring kan for eksempel være basert på det generelle prisnivået i bransjen, Bedriftens aktivitet på Tjenesten, kostnadsutviklingen i samfunnet osv.


5.4

Gratisprodukter gjelder kun for inneværende avtaleperiode. Fra neste avtaleperiode vil prisen på gratisprodukter endres til veiledende pris.


5.5

Prisendring vil bli varslet per SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte senest 1 (én) måned før avtalen fornyes automatisk. Dersom Bedriften ikke aksepterer den nye prisen, kan Bedriften si opp avtalen gjennom å fylle ut skjema for oppsigelse innen avtalens fornyelsestidspunkt. I så fall opphører avtalen ved utløpet av inneværende avtaleperiode. Dersom prisøkningen for Bedriften ikke overstiger 5 %, vil det ikke bli gitt noe særskilt varsel, og avtalen vil bli automatisk fornyet med ny pris.


5.6

I forbindelse med registreringen kan Bedriften velge å betale med kort eller å få tilsendt faktura på e-post. Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp automatisk fra det oppgitte kontonummeret. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato. Vi benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre kortbetalingstransaksjoner. Kortopplysningene blir lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart.


5.7

Alle priser er angitt ekskl. mva.


5.8

Ved forsinket eller uteblitt betaling sender vi faktura på beløp for resten av avtaleperioden og stenger Bedriftens tilgang til Tjenesten inntil full betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til oppfølging ved inkasso.
6 RETTIGHETER


6.1

Vi eier alle rettigheter til Tjenesten, og alt innhold som skapes i forbindelse med Bedriftens bruk av Tjenesten, herunder innholdet på Bedriftens profilside, evalueringer osv. Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom bruk av Tjenesten, for eksempel til markedsføring av Bedriften, må forhåndsklareres med oss.
7 BRUKERNES EVALUERING AV BEDRIFTEN


7.1

I tillegg til de tiltak vi iverksetter for at bedriftene som abonnerer på Tjenesten er tilstrekkelig seriøse og profesjonelle, oppfordrer vi Brukerne til å benytte Tjenestens funksjonalitet for evaluering av Bedriftens innsats og oppdragsutførelse. Bedriften aksepterer at Brukerne kan evaluere Bedriftens innsats, kundebehandling og oppdragsutførelse.


7.2

Vi er ikke ansvarlige for Brukernes evalueringer, herunder eventuelle ytringer som Bedriften finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Bedriften vil imidlertid ha mulighet til å kommentere evalueringen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under evalueringsfeltet. Tilsvaret kan maksimalt inneholde samme antall tegn som Brukerne har som maksimalgrense for sine evalueringer. Vi kan fjerne slik mulighet for tilsvar fra Bedriften i enkelttilfeller eller for hele Tjenesten som sådan.


7.3

Vi er ikke part i eventuelle tvister mellom Bedriften og Brukerne, og tar heller ikke stilling til eventuelle uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene. Det betyr at vi heller ikke tar stilling til påstander i evalueringer og tilsvare som partene er uenige i.


7.4

Bedriften skal ikke benytte andre virkemidler ut over det som er normalt for oppdragsutførelse og kundebehandling for å oppnå gode evalueringer fra Brukerne. Dette betyr for eksempel at Bedriften ikke skal tilby Brukerne prisfordel, eller lignende mot at Brukerne gir gode tilbakemeldinger eller trekker tilbake tilbakemeldinger som allerede er gitt.


7.5

Bruker eller Bedriften kan be oss om å endre sin evaluering eller sitt tilsvar. Denne retten kan bare benyttes en gang pr evaluering eller tilsvar.


7.6

Vi kan på eget initiativ, både før og etter publisering, endre eller fjerne hele eller deler av evalueringer og tilsvar som inneholder upassende/krenkende språk eller på annen måte er i strid med retningslinjene våre.
8 BEDRIFTENS OPPTREDEN OG BRUK AV TJENESTEN


8.1

Vi gjør vårt ytterste for at det både skal være, og oppleves som, trygt for våre brukere å benytte Tjenesten. Det er derfor avgjørende at Bedriften opptrer seriøst og profesjonelt i alle sammenhenger.


8.2

Vi har rett til, permanent eller midlertidig, å stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten, eller si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Bedriften misligholder sine forpliktelser etter avtalen, herunder blant annet hvis vi har kunnskap eller mistanke om at Bedriften eller representanter for Bedriften:


a) Har opptrådt på en måte som vi anser for å være upassende overfor Brukerne, Bedriftens kunder eller andre. Ved gjentatte påstander om slik opptreden fra Brukerne, Bedriftens kunder eller andre vil vi alltid kunne stenge Bedriftens tilgang til tjenesten permanent eller midlertidig,


b) I sin utførelse av oppdrag viser åpenbart manglende kompetanse eller at oppdraget utføres i strid med alminnelige krav til kvalitet,


c) Ikke oppfyller kravene i punkt 3.2


d) Bruker Tjenesten til å sende ut generell markedsføring/spam,


e) Publiserer eller forsøker å publisere uriktig eller upassende innhold på Tjenesten, herunder også i forbindelse med evalueringer og tilsvar,


f) Legger inn, får lagt inn, eller på annen måte tilegner seg falske jobber eller evalueringer,


g) På annen måte opptrer i strid med god forretningsskikk eller lover og regler,


h) Dersom Bedriftens (herunder personer tilknyttet Bedriften) fortsatte bruk av Tjenesten er egnet til å skade vårt eller Tjenestens renomme,


i) For øvrig opptrer i strid med disse vilkårene.


8.3

Vi vil normalt forsøke å varsle Bedriften om at tilgangen til Tjenesten er eller vil bli stengt, og søke å få Bedriftens kommentarer til situasjonen. Dersom saken etter vår mening er tilstrekkelig alvorlig kan vi stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten uten forutgående varsel.


8.4

Stengning medfører ikke at Bedriftens betalingsplikt faller bort, og det gis ikke refusjon for den tid Tjenesten har vært utilgjengelig. Dersom Bedriften på permanent basis utestenges fra bruk av Tjenesten, regnes avtalen som opphørt fra og med utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.


8.5

Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne opplysninger, kommentarer, innlegg eller annen informasjon som Bedriften har lagt inn på Tjenesten, og som etter vår vurdering er i strid med denne avtalen, eller som på annen måte kan anses som støtende, upassende eller egnet til å sette bransjen, Tjenesten eller oss i et dårlig lys.
9 ANSVARSBEGRENSNING


9.1

Bedriften kan ikke holde oss ansvarlig for noen form for tap eller kostnad som Bedriften måtte bli påført som følge av sin bruk av Tjenesten, herunder, uten å være begrenset til (i) oppdrag formidlet til Bedriften via Tjenesten, (ii) feil ved Tjenesten, (iii) at Tjenesten er helt eller delvis utilgjengelig av tekniske eller andre årsaker, (iv) permanent eller midlertidig utestengelse fra Tjenesten, og (v) tap av inntekt, renommé mv. i forbindelse med evalueringer.


9.2

Hvis vi likevel skulle bli holdt ansvarlig for tap eller kostnad som Bedriften har lidt i forbindelse med sin bruk av Tjenesten er slikt ansvar begrenset til direkte og dokumentert økonomisk tap, og begrenset oppad til én (1) måneds kontraktsvederlag per kalenderår.


9.3

Alle eposter vi sender Brukere og Bedriften er private og skal ikke videresendes eller deles. Ved brudd på dette står den som videreformidler selv ansvarlig for tap eller konsekvenser dette kan medføre for oss, Brukere eller Bedriften.
10 DIVERSE


10.1

Vi kan overdra avtalen med Bedriften til tredjepart uten å innhente Bedriftens forutgående samtykke. Bedriften kan ikke overføre abonnementet sitt til andre.


10.2

Vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til vår personvernerklæring.


10.3

Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Bedriften og oss skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.


Disse vilkårene gjelder for alle avtaler inngått etter 30.06.2021TILLEGGSVILKÅR FOR MITTANBUDXL


1 INNLEDNING


1.1

MittanbudXL er en tjeneste hvor Brukerne legger ut større prosjekter på anbud. Se nærmere beskrivelse av MittanbudXL her.


Se nærmere beskrivelse av MittanbudXL her.

1.2

Disse tilleggsvilkårene («MittanbudXL tilleggsvilkår») er sammen med «Abonnementsvilkår for Mittanbud» gjeldende for bedrifter som ønsker å benytte seg av MittanbudXL og Mittanbud.
2 OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN M.M.


2.1

I tillegg til hva som fremgår av Abonnementsvilkår for Mittanbud gjelder følgende:


a) Vi stiller visse ekstra krav til bedrifter som ønsker å bruke MittanbudXL. Disse kravene vil til enhver tid foreligge her. Kravene kan endres med virkning fremover i tid. Bedriften blir varslet om eventuelle endringer som innebærer at kravene for å bruke MittanbudXL endres.


b) Vi gjennomfører med jevne mellomrom kredittsjekk av Bedriften og eventuelt virksomheter tilknyttet Bedriften og Bedriftens daglige leder.


2.2

Ved brudd på ovennevnte krav kan vi velge å ikke formidle prosjekter til Bedriften frem til kravene oppfylles, eventuelt si opp eller heve avtalen. Se også Abonnementsvilkår for Mittanbud punkt 4.6 og 8.
3 VARIGHET OG OPPHØR


3.1

Bedriftens avtale om å bruke MittanbudXL gjelder fra Bedriften har akseptert MittanbudXL tilleggsvilkår og Abonnementsvilkår for Mittanbud (hvis de ikke er akseptert tidligere).


3.2

Avtalen gjelder fra Bedriften har bekreftet avtale om å bruke MittanbudXL som beskrevet i punkt 3.1 og ut den avtaleperioden som Bedriften har forpliktet seg til. Deretter forlenges avtalen fortløpende og automatisk med nye avtaleperioder på 12 (tolv) måneder. Hvis en part ikke ønsker at avtalen om Bedriftens bruk av MittanbudXL skal forlenges automatisk må parten si opp avtalen skriftlig senest 1 (én) måned før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode. Ved oppsigelse av MittanbudXL fortsetter Bedriftens abonnement på Mittanbud.no i henhold til Abonnementsvilkår for Mittanbud.


3.3

Ved oppsigelse i henhold til punktet over vil tilleggsabonnementet på MittanbudXL opphøre etter utløpet av den måneden Bedriften har fullført og i sin helhet fakturert det siste prosjektet Bedriften fikk formidlet gjennom MittanbudXL. Bedriften vil ikke bli formidlet nye prosjekter gjennom MittanbudXL etter at oppsigelsen er sendt.
4 PRIS OG BETALING


4.1

Abonnement. Abonnementsprisen som Bedriften skal betale for å bruke MittanbudXL fremgår av SMS, e-post eller annen kommunikasjon hvor Bedriften aksepterer å inngå avtale om å bruke MittanbudXL. Ved oppsigelse av MittanbudXL fortsetter Bedriftens abonnement på Mittanbud.no, se punkt 3.2.


4.2

Formidlingsgebyr. I tillegg til abonnementsprisen betaler Bedriften et formidlingsgebyr til oss for hvert enkelt oppdrag som Bedriften har fått formidlet gjennom MittanbudXL. Formidlingsgebyret utgjør en avtalt prosentandel av det totale beløpet (eks MVA) for hvert enkelt oppdrag slik det fremgår av inngått(e) avtale(r) mellom Bedriften og Brukeren. Gebyret faktureres med 14 dagers betalingsfrist som følger:


a) I prosjekter hvor avtalt eller estimert kostnad slik den fremgår av kontrakten mellom Brukeren og Bedriftener én million kroner eller lavere (eks MVA), faktureres gebyret på den kontraktsfestede oppstartsdatoen.


b) I prosjekter hvor avtalt eller estimert kostnad slik den fremgår av kontrakten mellom Brukeren og Bedriften er over én million kroner, faktureres kostnaden opp til én million kroner på den kontraktsfestede oppstartsdatoen. Resten av gebyret faktureres senest på den kontraktsfestede sluttdatoen. Bedriften kan be om at hele eller deler av gebyret som ellers faktureres på sluttdatoen faktureres tidligere.


4.3

Bedriften skal sende oss alle relevante dokumenter, herunder tilbud og kontrakt(er) som er inngått med Brukeren i forbindelse med prosjekter formidlet via Tjenesten. Vi kan kontakte Brukeren for å kontrollere at vi har mottatt korrekt dokumentasjon fra Bedriften.


4.4

Vi har rett til å utstede fakturaer For Formidlingsgebyr til Bedriften basert på tilsendt dokumentasjon som viser oversikt over kontraktsinngåelsen (kontraktssum og oppstartsdato) mellom Bruker og Bedrift.


4.5

Vi kan øke prosentandelen som faktureres som Formidlingsgebyr, eller på annen måte endre prismodellen, med virkning fra neste formidlede prosjekt. Slik prisendring kan for eksempel være basert på det generelle prisnivået i bransjen, Bedriftens aktivitet på Tjenesten, kostnadsutviklingen i samfunnet osv.


4.6

Prisendring vil bli varslet per telefon, SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte før oppstart av et potensielt prosjekt. Dersom Bedriften ikke aksepterer den nye prisen kan Bedriften si opp avtalen som beskrevet over.


4.7

Hvis vi ber om det plikter Bedriften å sende oss alle fakturaer i forbindelse med et enkelt oppdrag, slik at vi kan kontrollere at kontraktssummen som fremgår av signert kontrakt er reell og ikke avviker betydelig fra den endelige samlede kostnaden som Brukeren er fakturert for oppdraget. Vi kan be om tilsvarende dokumentasjon fra Brukerne.


4.8

Vi har ikke noe ansvar for eventuelle utestående betalinger fra Brukerne, og slike utestående betalinger påvirker ikke vårt krav på betaling fra Bedriften.


Disse tilleggsvilkårene er gjeldende for alle avtaler inngått etter 11.10.23