Håndverksordbok fra A til Å

Alle som har gjennomført et større oppussings- eller byggeprosjekt vet at det er mye å holde orden på, og mange nye ord og uttrykk som du lærer underveis. Derfor har vi laget en håndverksordbok med de vanligste ordene og begrepene som du møter når du skal bygge nytt, pusse opp eller totalrenovere.

Håndverksordbok fra A til Å

0/0

0/0

A


 • Administrativt

Administrativt er det arbeidet som utføres på kontor til støtte for byggearbeidet.


 • Anbud

Et anbud er et tilbud fra en bedrift om å utføre et oppdrag fra en kunde. Et anbud kan også være et tilbud om å levere en tjeneste eller varer på betingelsene oppgitt av oppdragsgiver.


Når du mottar anbud på en jobb du har lagt ut på Mittanbud, kan du velge mellom flere bedrifter. Et anbud på Mittanbud.no er dermed ikke bindende før en avtale er inngått mellom deg og bedriften du har valgt. • Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende er den bedriften som har ansvar for prosjekteringen på et søknadspliktig prosjekt. Prosjekteringen av et byggeprosjekt skal vise at prosjektet er bygget i henhold til Plan- og bygningsloven. Ansvarlig prosjekterende har som ansvar å erklære at prosjekteringen er sluttført i søknaden om igangsettingstillatelse.


Du trenger ansvarlig prosjekterende på alle prosjekter som er søknadspliktige.


 • Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er den bedriften eller foretaket som har ansvaret for byggesaksprosessen. Ansvarlig søker er bindeleddet mellom kommunen og tiltakshaver, og er den som skal koordinere og samle inn alle søknadsdokumenter fra byggeprosjektet, og sende det til kommunen.


Du trenger en ansvarlig søker i alle prosjekter som er søknadspliktige


 • Ansvarlig utførende

Ansvarlig utførende er den bedriften som har erklært ansvar for utførelsen av et søknadspliktig prosjekt. Ansvarlig utførende skal sørge for at arbeidet utføres i henhold til prosjekteringen, og melde fra hvis prosjekteringsgrunnlaget er feilaktig.

Du trenger ansvarlig utførende på alle prosjekter som er søknadspliktige.


 • Ansvarlig kontrollerende

Ansvarlig kontrollerende er den bedriften som har ansvar og utfører kontroll på et søknadspliktig tiltak. Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal sende dokumentasjon til ansvarlig kontrollerende på at jobben er utført i henhold til Plan- og bygningsloven, og at utførelsen er i henhold til prosjekteringen.


Det er byggherren sitt ansvar å engasjere en ansvarlig kontrollerende. Kontrollen skal være uavhengig og vedkommende skal ikke ha personlig eller juridisk tilknytning til hverken ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig prosjekterende.


 • Ansvarsrett

Ansvarsrett handler om å erklære ansvar i et søknadspliktig tiltak. Alle roller i et bygge- eller oppussingsprosjekt må erklærer ansvar før et tiltak kan godkjennes for igangsetting


 • Arkitekt

Arkitekten er den som utformer og tegner en bygning, endringer, påbygg eller tilbygg, med hensyn til funksjon, materialer, tomt og lignende. En arkitekt kan også stå som ansvarlig søker ved søknadspliktige tiltak. • Arkitekttegninger

Arkitekttegninger, (også kalt hustegninger eller byggesakstegninger) er tegninger av bygg som skal bygges, og som oppfyller kommunens krav. Du kan sende arkitekttegninger til kommunen for å få godkjent byggetiltaket, og håndverkeren kan bruke disse tegningene for å bestille materialer og starte på byggearbeidet.


Husk at tekniske installasjoner som elektrisk anlegg, vann og avløp ikke er tegnet inn på arkitekttegningene.


 • Arkitektur

Arkitektur er utformingen av byggverk og anlegg.


 • Avløp

Avløp er rør, pumper, kanaler og lignende som leder kloakk og avløpsvann fra bygget til lagring eller vannbehandling.


 • Avløpsledninger

Avløpsledninger er det samme som avløpsrør,


 • Avløpsrør

Avløpsrør er rørene som leder avløpsvann ut fra bygget og til lagring eller behandling. Avløpsrør legges ofte med helning, slik at det skal renne vekk av seg selv, og noen ganger installeres det pumper for å hjelpe med høydeforskjeller.


Ulikt utstyr trenger forskjellige størrelser på ledningene. Et klosett har for eksempel behov for en større avløpsrør enn en servant.


 • Avrette

Avrette betyr å rette opp noe som er skjevt, eller å lage helling på noe som skal lede vekk vann. Det er vanlig å bruke begrepet avrette når du jobber med gulv, gårdsplass eller terreng.


 • Avfall

Avfall er restprodukter. Avfallet skal sorteres, og på større byggeprosjekter skal det lages en avfallsplan. Avfallsplanen skal vise hvordan avfallet på byggeplassen skal håndteres, hva slags avfall som produseres og hvor mye.


 • Armering

Armering er når jernstenger blir støpt inn i forskalingen, altså betongmassen. Dette gjøres for å forsterke betongen slik at det tåler større påkjenninger.


 • Arbeidstegninger

Arbeidstegninger brukes som grunnlag for utførelsen av et prosjekt. Arbeidstegninger inneholder detaljerte beskrivelser av konstruksjonen som skal oppføres, og sørger for at entreprenøren bygger i henhold til prosjekteringen.
B


 • Baderomsinnredning

Baderomsinnredning er betegnelsen for møbler på badet, som for eksempel skap, servanter, knotter og knagger.


 • Baderomsrenovering

Baderomsrenovering er renovering av våtrom som brukes til bad. Baderomsrenovering kalles også våtromsrenovering.


 • Balkong

En balkong er en utendørs oppholdsplass over første etasje, hvor gulvet på balkongen er en fortsettelse av gulvet i rommet innenfor. Balkongen holdes som regel oppe av horisontale bærebjelker, støttes opp av konsoller eller henger i skråstilte opphengsstag som festes i vegg.


 • Befaring

Befaring er når kunden og bedriften fysisk er til stede og ser på jobben som skal utføres, og sammen blir enig om hvordan oppdraget best kan løses. En befaring gjennomføres ofte før pristilbud fra bedriften, eller dersom det har oppstått en skade.


 • Behandlingstid

Behandlingstid er den tiden det tar fra saken, for eksempel en byggesøknad, er mottatt til den er ferdigbehandlet.


 • Bestillingstid

Bestillingstider hvor lang det tar fra bestilling til levering skjer.


 • Betong

Betong er et sterkt og solid byggemateriale som dannes ved å blande sement og vann. Betongen blir solid når den tørker, fordi vannet har en kjemisk reaksjon med sementen.


 • Betongmasse

Betongmasse er sement, sand og vann blandet sammen til en masse med bindende egenskaper.


 • Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene står vanligvis oppført på pristilbud eller kontrakt, og gir informasjon om hvordan betalingen av prosjektet skal gjennomføres.


 • Blandebatteri

Blandebatteriet er en kran som tilføres kaldt og varmt vann, som blandes til du oppnår ønsket temperatur på vannet. Blandebatteri er montert på kjøkken, servant, badekar og i dusj, og kan være ettgreps og togreps.


 • Brannskille

Brannskille er det som skiller to brannceller fra hverandre, og hindrer spredning av brann fra en celle til en annen En leilighet er som regel en branncelle, og mellom leilighetene er det brannskille.


 • Brannsikkerhet

Tiltak som er utført for å sikre at brann oppstår og/eller spres.


 • Brannvegg

Brannvegg er et eksempel på brannskille. En brannvegg utføres i forskjellige brannklasser avhengig av plassering og funksjon.


 • Bruksareal (BRA)

Bruksareal brukes om alle målbare flater med tak. Vær oppmerksom på at bruksareal regnes på loft med skråtak og rom med mer enn 4,9 meter takhøyde. Bruksareal skal alltid nevnes i takstrapporter.


 • Bruksendring

Bruksendring er når du skal forandre bruken av et rom eller bygg. For eksempel hvis du skal gjøre om en bod til soverom, eller en garasje til en leilighet.


 • Bruttoareal (BTA)

Det totale arealet i et bygg, inkludert yttervegger. Størrelsen på et bygg oppgis i totalt bruttoareal. Dette inkluderer også trapper og boder, men ikke terrasser.


 • Boareal (BOA)

Boareal (forkortes BOA) er et utgått begrep om arealet i boligen som du kan bo og leve i. Det vil si soverom, stue, kjøkken og gang. Det som ikke medregnes i boareal er garasje, uinnredet loft og kjeller. I dag brukes ikke BOA etter Norsk Standard 3940:2012. Nå brukes begrepene P-rom (Primærrom) og S-rom (Sekundærrom).


 • Boenhet

En boenhet er en plass beregnet for varig opphold, for eksempel en leilighet. Et leilighetsbygg inneholder flere boenheter, mens en enebolig er én boenhet. For å få benevnelsen boenhet må enheten inneholde noen grunnleggende funksjoner: stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og toalett. Det stilles også krav til takhøyde, lys og rømningsveier.


 • Borettslag

Borettslag er et samvirkelag der flere andelseiere har borett i objektet. Det kan sammenlignes med et aksjeselskap.


 • Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

Byggebransjens våtromsnormer utviklet av Sintef og er et verktøy som kan brukes til å planlegge og bygge våtrom. Det er frivillig å bruke våtromsnormen. Hvis en bedrift forplikter seg til å følge våtromsnormen, skal dette kontraktsfestes.


 • Byggematerialer

Byggematerialer er alle materialer som brukes i et bygge- eller oppussingsprosjekt.


 • Byggeprosjekt

Et prosjekt hvor noe skal bygges, kalles et byggeprosjekt. Det innebærer ofte flere fagfelt, oppgaver og deler som settes sammen til et byggeprosjekt.


 • Byggesaksforskrift

Byggesaksforskriften (forkortes SAK10) er en forskrift til Plan- og bygningsloven. Byggesaksforskriften er delt inn i fem deler og inneholder utdyping av en del bestemmelser i Plan- og bygningsloven.


 • Byggeplass

Byggeplass er der det utføres byggearbeid. En byggeplass kan være alt fra eneboliger, leiligheter og hytter, til store byggeprosjekter. Det finnes lover rundt byggeplasser, hvordan de skal utformes, beskyttes, jobbes på og besøkes, og en entreprenør plikter å overholde disse.


 • Byggesøknad

En byggesøknad er en prosess som må gjennomføres ved et byggeprosjekt som er søknadspliktig


 • Byggetillatelse

Byggetillatelse, rammetillatelse eller tillatelse til tiltak får du når du har sendt søknad til Plan- og bygningsetaten om lov til å bygge et spesifikt byggverk.


Les mer om byggesøknad og byggetillatelse her!
 • Byggherre

En byggherre er den som bestiller arbeidet i et bygge- eller oppussingsprosjekt. Et prosjekt har alltid to parter; byggherren som kjøper eller oppdragsgiver, og entreprenøren som utfører arbeidet.


 • Bygningsdel

Bygningsdel er en del av en bygning, for eksempel gulv, vegg, tak eller etasjeskiller.


 • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering henviser til arbeidsprosessen som baserer seg på modeller brukt til planlegging, design, konstruksjon og utforming av prosjekter innen bygg og infrastruktur.


 • Bygård

En bygård er en bygning i urbane omgivelser, som regel en stor eiendom med flere leiligheter. • Budsjett

Et budsjett er forventede utgifter til et prosjekt. Gjerne satt opp etter hva de forskjellige delene koster og en buffer til uforutsette kostnader.


 • Bærende funksjon

Bærende funksjon er en konstruksjon som har til funksjon å bære en last, for eksempel en bjelke.


 • Bærende konstruksjon

Bærende konstruksjon er enden konstruksjonen som har til funksjon å være bærende, for eksempel en takbjelke. • Bæreevne

Bæreevne er evnen en konstruksjonen har til å bære en last.


 • Bærekraft

Bærekraft innen håndverksbransjen handler om å redusere miljøpåvirkningen og ressursforbruket knyttet til materialer og byggearbeidet. Dette inkluderer alt fra miljøvennlige materialer, energieffektive løsninger, minimering av avfall og gjenvinning, i tillegg til å redusere klimagassutslipp.

C


 • Carport

Et areal som er beregnet for parkering og le av kjøretøy. En carport består kun av et tak og støttebjelker, i motsetning til en garasje som også har vegger og garasjeport.


 • Container

Et stort kar som er egnet for samling av bygningsavfall.

D


 • Dagmulkt

Dagmulkt er daglige bøter for bedriften dersom byggeprosjektet blir forsinket. Dagmulkt er kontraktfestet og minimumsstørrelsen for dagmulkter er regulert i håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova.


Du har ikke hjemmel for dagmulkt dersom forsinkelsene er utenfor bedriftens kontroll.


 • Detaljbelysning

Lys som har som funksjon å lyse opp en spesifikk detalj, som en tavle eller et speil.


 • Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (forkortes DIBK) er et nasjonalt kompetansesenter vedrørende bygningsområdet. Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvaret for den sentrale godkjenningsordningen for foretak.


 • Dimensjoner

Dimensjoner er et målebegrep som brukes for å forklarestørrelsen på forskjellige materialer og konstruksjoner.


 • Dokumentasjon

Dokumentasjon er registrering av produkter og utført arbeid.


 • Drenering

Drenering betyr å lede eller fjerne vann fra et område. Dette kan være overvann, regnvann eller annen væske. Ved drenering av en bolig eller bygg legges det grunnmurspapp inntil grunnmuren og dreneringsrøret som leder vannet bort.


 • Downlights

Lys innfelt i tak med nedadgående lysstråle.

E


 • Ekstrakostnader

Ekstrakostnader er utgifter som kan oppstå når noe uforutsett inntreffer på et byggeprosjekt. Da kan det bli ekstraarbeid, som i sin tur gir ekstrakostnader.


 • Elektriker

En elektriker er en håndverker med fagbrev innen elektrofag. Det finnes forskjellige klasser som angir hvilke slags anlegg den aktuelle elektrikeren kan jobbe på.


 • Elektrisk anlegg

Elektrisk anlegg, også kalt EL-anlegg, er alt som inngår for å transportere og bruke elektrisitet i et bygg.


 • Enebolig

Enebolig er et byggverk beregnet som bolig for en husstand.


 • Energismart

Å være energismart er å velge de mest gunstige løsningene sett fra et energisparende og miljøvennlig perspektiv.


 • Energibesparende løsninger

Det finnes en rekke energibesparende løsninger som både kan spare deg for kostnader og spare miljøet for farlige utslipp. For å få en oversikt over hvilke tiltak som kan fungere i ditt hjem kan du ta kontakt med en energirådgiver.


 • Energirådgiver

En energirådgiver avgjør hvilke tiltak som burde utføres i din bolig for at du skal få mer energibesparende løsninger og et grønnere hjem. En energirådgiver er en fagperson som gir deg råd og veiledning til mer energieffektive løsninger.


 • Enova

Enova er en organisasjon som jobber for utslippskutt. Som privatperson kan du søke om støtte hos Enova for energisparende tiltak på din bolig.


 • Entreprise

En entreprise er et bygg- eller anleggsprosjekt der byggherre har utarbeidet planer og prosjektering, og én eller flere entreprenører står for utførelsen.


 • Entreprenør

En bedrift som utfører bygningsarbeider, for eksempel graveentreprenør eller byggentreprenør. En entreprenør er en selvstendig oppdragstaker som tar på seg et større teknisk arbeid.


 • Etterisolere

Etterisolering er når du monterer mer isolasjon i et allerede eksisterende bygg. Det kan etterisoleres på utsiden eller innsiden. Etterisolering er et økonomisk tiltak som kan gi støtte fra Enova.

F


 • Faktura/Fakturering

En regning, forespørsel fra bedrift til oppdragsgiver om oppgjør for levert arbeid og/eller materialer.


 • Fasade

Fasaden er i hovedsak den siden av et byggverk som vender mot gaten og/eller den siden som hovedinngangen er plassert, men brukes også for å beskrive hele byggets utside.


 • Ferdigattest

Du skal søke om ferdigattest når et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. Søknad om ferdigattest skal sendes til Plan- og bygningsetaten. Ved å søke om ferdigattest erklærer alle ansvarlige foretakene at arbeidene er ferdig. Når du har mottatt ferdigattesten, betyr det at bygningen er godkjent til å tas i bruk.


 • Ferdigdokumentasjon

Ferdigdokumentasjon er dokumentasjon som overleveres til byggets eier sammen med søknad om ferdigattest.


 • Ferdigmodul

Ferdigmodul er en bygningskonstruksjon som er forhåndsprodusert og kan monteres på plass i bygget.


 • Ferdigstillelse

Når alle arbeidsoppgaver er sluttført så er tiltaket ferdigstilt.


 • Finansiering

Finansiering er anskaffelse av kapital til å gjennomføre et bestemt tiltak.


 • Finish

Sluttresultatet på en overflate betegnes ofte som finish.


 • Fliser

Fliser er kledningsplater i små format. De finnes blant annet i plast, metall, asfalt, keramikk eller glass.


 • Flislegger

En flislegger er en fagperson som monterer fliser. Fagbetegnelsen til en flislegger er ofte murer.


 • Fremdrift

Arbeidsoppgaver som gjennomføres i en plan benevnes som fremdrift.


 • Fremdriftsplan

En plan som viser når forskjellige oppgaver skal gjennomføres.


 • Fukt

Vann som trenger inn i konstruksjoner.


 • Fuktsikring

Metoder og produkter for å stenge ute fukt fra konstruksjoner.


 • Fuktsperre

Fuktsperre er en metode for fuktsikring. Fuktsperrer leveres vanligvis på rull i form av plastduk.


 • Fuktskader

Skader som oppstår på grunn av vann i konstruksjonen.


 • Fuging

Fuging er å påføre fyllmasse mellom materialer for tette igjen, enten for estetikk, vanntetting eller begge deler.


 • Fundament

Et fundament er underlaget til et bygg, altså det som bærer vekten av bygningen og overfører belastningen til grunnen.


 • FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon står for forvalting, drift og vedlikehold. FDV-dokumentasjon skal leveres til byggets eier når arbeidene er ferdigstilt. Den skal inneholde all informasjon som er nødvendig for å kunne drifte bygget.


 • Forskrift

En forskrift er noe som ett departement har fått i oppdrag av regjeringen å lage tilhørende en lov. Forskriften skal alltid ha hjemmel i den aktuelle loven.


 • Forskriftsendring

En forskriftsendring er en endring i forskriften som nevnt ovenfor. En forskriftsendring kan også forekomme dersom den aktuelle loven forandres.

G


 • Geotekniske undersøkelser

En geoteknisk undersøkelse vil gi deg en vurdering av grunnforholdene på tomten til din bolig eller ditt prosjekt. Undersøkelsen vil si noe om grunnforholdene, massen og stabiliteten på tomta, og er et viktig verktøy i prosjekteringen av fundament og konstruksjonen av ditt prosjekt.


 • Gips

Gips er et mineral som ofte brukes til gipsplater, kalkgjødsel og tilsetning til portlandsement.


 • Gipsplater

Gipsplater er dekket med et papirlag for å holde materialet sammen. De finnes i forskjellige størrelser og hardhet egnet til forskjellige formål. Gipsplater brukes ofte til vegger, tak og gulv.


 • Grunnarbeid

Grunnarbeid er alt arbeid som utføres på tomten før et byggverk oppføres.
H


 • Hjullaster

Hjullaster er et kjøretøy på hjul (ikke belter) som er egnet for å løfte tunge gjenstander.


 • Hybel/hybelleilighet

Hybel er i utgangspunktet en boligtype ment for én person, men nå brukes det som benevnelse for en leilighet til bruk for separat utleie i et større bygg.


 • Hybelkjøkken

Et lite ferdiglagd kjøkken med innebygget komfyr, kjøleskap og noen ganger mikro.


 • Håndverker

En person som utfører arbeid knyttet til håndverksfag.

I


 • Impregnere

Impregnere betyr å gjøre bygningsmateriell mer motstandsdyktig mot fukt og råte.


 • Inneklima

Inneklima handler om luftkvalitet og termisk klima innendørs. Lufttemperatur, luftfuktighet, lufthastighet, gasser, støv og partikler påvirker inneklima.


 • Inntakssikring

Inntakssikring er en sikring som sitter på det elektriske anlegget, der hovedledningen kommer inn.


 • Indeksregulering

Indeksregulering er når prisen på for eksempel en vare eller lønninger justeres basert på prisstigning, som uttrykt gjennom en prisindeks.


 • Intergrert

Integrert betyr innebygget, for eksempel integrert oppvaskmaskin på kjøkkenet.


 • Inventar

Inventar betyr alt av innbo og løsøre.


 • Isolasjon/isolering

Isolasjon er produkter som monteres inne i vegg, tak eller gulv for å holde en stabil temperatur innendørs, stenge varmen ute på sommeren og holde varmen inne om vinteren. Noen typer isolasjon kan også forhindre spredning av brann og røyk i en bolig.


 • Isolasjonsverdi

Isolasjonsverdi er produktets evne til å holde kulde, varme, brann eller røyk ute fra konstruksjonen.

J


 • Jekk

En jekk er et verktøy beregnet til å løfte tunge gjenstander. En jekk kan enten være mekanisk eller hydraulisk.


 • Jekketralle

En jekketralle er et verktøy beregnet til å løfte og flytte tunge gjenstander.

K


 • Karm

Karmen er den veggfaste delen av en dør eller et vindu. Dørbladet eller vindusrammen er hengslet i karmen.


 • Klargjøring (av bolig)

Klargjøring av bolig kan ha flere betydninger. Før byggeprosjektet starter kan klargjøring bety at tomten tilrettelegges for bygging, ved renovering fjernes løsøre og gjenstander for å gi rom til arbeidene. Etter et byggeprosjekt kan klargjøring være at objektet vaskes og møbleres.


 • Kledning

Kledning er det dekkende laget på vegger, gulv eller tak i hus. Kledning finner du både ute og inne i en bolig.


 • Kompaktere/kompaktering

Kompaktere eller kompaktering handler om å gjøre noe mer kompakt ved å presse det sammen. Søppel kan for eksempel kompakteres for å ta mindre plass.


 • Konstruksjon

En konstruksjon er et byggverk, altså måten noe er satt sammen på eller konstruert.


 • Kontrakt

Kontrakt er den avtalen som du og håndverkeren eller håndverksbedriften er enig om og signerer før arbeidet settes i gang. De vanligste kontraktene i byggeprosjekter er i henhold til kjøp av arbeider på fast eiendom og bustadoppføringslova.


Det finnes mange typer kontrakter. Det beste er å bruke kontrakter fra Standard Norge. De omtales gjerne som NS-kontrakter.


 • Kondens

Kondens er væske som bygges opp når kald luft møter varm luft, og det ikke er tilstrekkelig utlufting. Kondens kan oppstå på for eksempel yttervegger, på eller i vinduer, yttertak og vannrør.


 • Krypkjeller

En krypkjellerer et rom under første etasje i en bolig. Vanligvis med lav takhøyde hvor det ikke er mulig å stå oppreist. Det er vanlig at krypkjelleren ikke har gulv, og at veggene er i betong eller tre.

L


 • Lafting

Lafting er en sammenføyning av hjørner ved bygging av hus, ved at trestokkene skjæres til for å passe i hverandre.


 • Laminat

Laminat er et slitesterkt og syntetisk materiale som er bygget opp av to eller flere lag. Laminat brukes vanligvis som gulvbelegg, og produseres ofte slik at det ser ut som treverk.


 • Leverandør

En leverandør er den som har påtatt seg å levere varer til et prosjekt.


 • Lister

Lister er tynne striper med materiale, vanligvis tre, som brukes for å dekke over forbindelser mellom gulv og vegg, vegg og tak, hjørner og lignende.


 • Litex

Litex er et merke på membranplater. Det finnes mange forskjellige typer membranplater. De brukes på våtrom og rom som trenger motstandsdyktighet mot fukt.


 • Linoleum

Linoleum er et slitasjebestandig og lyddempende gulvbelegg produsert av linolje, harpiks og kork. Linoleum er vanlig å legge på steder som utsettes for betydelig mengde slitasje, som kontorbygg, fellesarealer og offentlige plasser, og kan produseres i de fleste farger og finisher.


 • Lydisolasjon

Lydisolasjon er å utføre en konstruksjon for å fjerne eller redusere lyd. Det er vanlig å lydisolere mot lyd fra utsiden, mellom rom eller etasjer, eller for å forhindre akustikk i et rom.


 • Luftekanal

En luftekanal er et rør som fører luft fra en plass til en annen.

M


 • Membran

Membran er tettesjikt egnet for å stenge vann ute fra bygningsmessige konstruksjoner. Membran legges der det er fare for vannskader eller fukt, for eksempel på våtrom, tak, grunnmur, terrasser og balkonger.


Det finnes mange ulike typer membran til ulike formål, for eksempel smøremembran, banemembran og foliemembran.


 • Musebånd

Et musebånd er et bånd i metall med lameller som monteres i bunnen av kledningen på hus for å forhindre at mus kommer inn i boligen.

N


 • Nabovarsel

Nabovarsel skal sendes ut når det skal utføres et søknadspliktig tiltak som berører naboer og gjenboere. Det står forklart i SAK10 om hva et nabovarsel skal inneholde og hvordan det skal sendes og behandles.

O


 • Ombygging

Ombygging betyr å bygge noe for en ny funksjon. Ombygging kan også brukes ved renovering fra gammel til ny standard.


 • Oppdragsbeskrivelse

Oppdragsbeskrivelsen er en beskrivelse av oppdraget som tiltakshaver ønsker å få utført. Oppdragsbeskrivelsen kan inneholde hva som skal gjøres, størrelsen på prosjektet, hvilke materialer som skal brukes, tidsbruk og lignende.


Les mer om hvordan du skriver en god oppdragsbeskrivelse her!
 • Oppholdsrom

Oppholdsrom er rom som er beregnet til varig opphold. Det finnes regler i TEK17 på hvordan rom skal utformes for at kunne regnes som oppholdsrom.


 • Overflatebehandling (av materialer)

Overflatebehandling betyr å behandle bygningskonstruksjonen med et overflatesjikt, for eksempel maling, tapet, parkett eller laminat.


 • Overtakelse

Overtakelse betyr å overlevere for eksempel et ferdig bygg eller produkt.

P


 • Parkett

Parkettgulv består av parkettbord. Parkettbord er er lagd av flere sjikt som er limt sammen. Parkettbordene legges sammen i forband og lager et parkettgulv.


 • Pigging

Pigging betyr å fjerne betong med hjelp av en borhammer. Borhammeren banker vekk betongen med banking og en spiss pigg.


 • Pristilbud

Pristilbud er en pris på levering av varer, tjenester eller begge deler. Et pristilbud må inneholde gyldighet/frist, ellers er det ikke tilbud. Pristilbudet bør inneholde kontaktinformasjon til oppdragsgiver, bedrift, dato, beskrivelse av tjenesten, pris og signaturer.


 • Prosjektleder

Prosjektlederen er den som koordinerer prosjektet. Prosjektlederen skal sørge for at håndverkere kommer når de skal og gjør det de skal, i tillegg til å kontrollere og overse materialbestillinger. Prosjektlederen har også økonomisk ansvar og utarbeider budsjett, dokumentasjon og skriver kontrakter.


 • Prosjektplan

Prosjektplan er et styringssystem tilpasset et spesielt prosjekt. Prosjektplan kalles også for kvalitetsplan eller kvalitetshåndbok.


 • Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse er en overordnet beskrivelse av prosjektet, tidsplan og budsjett.


 • Påbygg

Påbygg betyr å bygge på en bolig i høyden.


 • P-rom (Primærrom)

P-rom er et begrep som brukes for å definere de viktigste bruksarealene i en bolig eller annen bygning. P-rom er rommene som er viktigst for boligen, som for eksempel bad, kjøkken, soverom og stue.


 • Pukk

Pukk er en form for grus, men den har ujevn form og skarpe kanter. Pukk er lagd av knust stein og brukes i veidekker, vei og fundamenter, og som tilslagsmateriale ved fremstilling av betong.QR
 • Radon

Radon er en usynlig luktfri gass som kommer fra uran i bakken. Radon er en helseskadelig gass, og derfor legger byggteknisk forskrift en rekke føringer på hvordan byggverk skal sikres mot innsig av radon.


 • Renovering

Renovering er rehabilitering, modernisering og oppussing, og handler om å gjenskape noe til sin opprinnelige stand eller forbedre noe etter slitasje. Ofte snakker man om totalrenovering eller delrenovering. Totalrenovering er en fullstendig renovering, og delrenovering er når du skal fornye deler av rommet.


 • Regulering

Regulering handler om å gjøre et område til et spesielt formål gjennom en reguleringsplan.


 • Reguleringsplan

Reguleringsplan er en plan for regulering av et område.


 • Rømningsvei

Rømingsvei er en vei egnet for evakuering ved uønsket hendelser som for eksempel brann. Teknisk forskrift legger en rekke funksjonskrav på hvordan rømningsveier skal være utformet.


 • Råkjeller

Råkjeller er et uinnredet areal under første etasje.


 • Råloft

Råloft er et uinnredet areal over øverste etasje.


 • Råte

Råte er skade på trekonstruksjoner som kommer av fukt.

S


 • S-rom (Sekundærrom)

S-rom er en betegnelse som brukes om de rommene i en bolig som ikke er en del av primærrommene, men som likevel utgjør en del av boligen. S-rom kan for eksempel være bod, loft, kjeller og teknisk rom.


 • Saling

Saling er en teknikk som brukes for å markere konturlinjer, akser eller punkter i et bygg som skal bygges. Saling består av stokker banket ned i jorden, med horisontale bord (salingsbord) spikret på tvers. Disse fungerer som feste for snorer som brukes som markører.


 • Samsvarserklæring

En samsvarserklæring er din garanti på utført elektrisk arbeid og skal følge med boligdokumentasjonen.
Les mer: Mittanbud stiller krav til samsvarserklæring for elektrisk arbeid

 • Skisser

Skisser er uformelle tegninger der mål og form ikke er bindende. Skisser utarbeides ofte for å sette opp et budsjett eller et prisoverslag.


 • Skurlast

Skurlast er planker der stokkens opprinnelige kanter ikke er fjernet.


 • Slemming

Slemming er tynn overflatebehandling av betong eller murvegg for å tette porer og små hull etter støping. Slemming består av en mørtelvelling av sement, fin sand og vann som påføres og arbeides inn i overflaten med en murkost.


 • Sluttbefaring

Sluttbefaring skal gjennomføres når prosjektet er fullført, og skal sikre at arbeidene er utført etter avtale. Sluttbefaringen skal utføres med prosjektleder eller håndverker.


 • Sløyfe

En sløyfe er en tynn trelist. Trelisten legges på tvers under taklektene, og har som funksjon å sørge for at vann skal kunne passere fritt.


 • Soilrør

Soilrør er et avløpsrør som fører kloakk og avløpsvann fra boligen til det offentlige avløpsnettet, kum eller til et privat renseanlegg.


 • Stender

En stender er en vertikal bærende stolpe i bindingsverkskonstruksjoner. En stender kan være i stål eller treverk.


 • Stussfuger

Stussfuger er fugen som legges mellom mursteinenes kortender.


 • Stubbeloft

Stubbeloft er en type underlag for isolasjon i etasjeskillere av tre. Stubbeloft er vanligst i eldre boliger, og ble brukt som underlag for isolasjonen.


 • Støpe

Å støpe betyr å fremstille noe ved å helle flytende materiale i en form hvor det stivner.


 • Spiler

En vegg som er bygget opp av lekter, altså smale og dekorative treplanker, med mellomrom i mellom kalles spilevegg. Lektene kalles da spiler.


 • Spikerslag

Spikerslag er festematerialer som monteres inne i veggen for å holde oppe tyngre konstruksjoner eller utstyr.


 • Sperretak

Et sperretak er det bærende takverket for skråtak. Sperretak er bygget opp av sperrer. En sperre er to bjelker som er satt sammen i en vinkel på den ene siden, og holdes oppe av veggene på den andre siden.


 • Sville

Sville er den nederste eller øverste bjelken av en vegg. Sviller som ligger langs gulvet fungerer som bærere for stolper eller stendere.


 • Sluttbefaring

Sluttbefaring skal gjennomføres når prosjektet er fullført, og skal sikre at arbeidene er utført etter avtale. Sluttbefaringen skal utføres med prosjektleder eller håndverker.


 • Søknadspliktig

Bygge- og oppussingsprosjekter som berører naboer, natur, arbeidsplasser, kommunen eller staten er søknadspliktig. Et søknadspliktig tiltak innebærer at du må utarbeide tegninger, planer og erklæringer som forklarer for bygningsetaten at lover og regler etterfølges.


 • Søyle

En søyle er en frittstående stolpe med bærende funksjon.

T


 • Tak

Tak er den øvre dekkende konstruksjonen og tekkingen på en bygning. Taket beskytter de underliggende rommene mot nedbør og sol. Begrepet tak inkluderer ofte både den bærende konstruksjonen, den øvre takhuden og tekkingen.


 • Takrenne

Takrenne er en renne nederst på taket som samler opp regnvann, fører det til et nedløpsrør og ned på terreng eller drenering. Rennen er normalt festet under takskjegget med fall mot nedløpsrøret for naturlig avrenning.


 • Taktekker

Taktekkere bygger og rehabiliterer ulike typer takbelegg på hus.


 • Taktekking

Taktekking beskriver ulike teknikker og materialer som holder et tak tett mot vær og vind.


 • Takhøyde

Takhøyde (også kalt romhøyde) er høyden i et rom målt fra undergulv til himling. Det stilles krav til romhøyde for at et rom skal kunne godkjennes til varig opphold.


 • Takstmann

En takstmann setter verdi på boligen ved å vurdere boligens tilstand og måle boligens areal.


 • Terrasse

Terrasse er et utendørs gulv, ofte plassert litt opp fra terrenget og koblet til bygningen. Terrasser bygges vanligvis av impregnert tre. Terasse kan også bygges i andre vedlikeholdsfrie materialer som for eksempel kompositt.


 • Terrassebord

Dekket av en terrasse består av terrassebord. Terrassebord kommer i forskjellige størrelser, og er laget av impregnert tre eller kompositt.


 • Tiltakshaver

Tiltakshaver er byggherren. Tiltakshaveren er den som står for gjennomføringen av et byggeprosjekt. Det er tiltakshaver som har bestilt prosjektet og som betaler for det.


 • Tilbygg

Tilbygg er en utvidelse av et byggverk, reist ved siden av bygget og er tilknyttet denne.


 • Tilleggsarbeid

Tilleggsarbeid er ekstraarbeid som kommer i tillegg til det avtalte arbeidet som skal utføres eller det som er avtalt i en kontrakt. Det kan være lurt å spørre om pris for tilleggsarbeid.


 • Timepris

Timeprisen forteller hvor mye det koster i timen for å utføre arbeidet, for eksempel for en rørlegger eller elektriker. Det er vanlig å ha timepris på tilleggsarbeid, altså ekstraarbeid som utføres utenom det som allerede er avtalt.


 • Toppsvill

Toppsvill er det motsatte av bunnsvill. Toppsvillen monteres horisontalt på toppen av en vegg, og stendere festes i denne.


 • Tomme

Tomme er en gammel lengdeenhet som fortsatt brukes i noen land, blant annet USA.


 • To-tom-fire

To-tom-fire er en gammel måleenhet som i dag tilsvarer 48 mm x 98 mm.


 • To-tom-seks

To-tom-seks er en gammel måleenhet som i dag tilsvarer 48 mm x 148 mm.


 • To-tom-åtte

To-tom-åtte er en gammel måleenhet som i dag tilsvarer 48 mm x 198 mm.


 • Trekantlekt

Trekantslekten plasseres på yttertakets kortsider før du dekker taket med underlagspapp. Trekantlekt er underlaget for pappens oppbrett mot vannbrettet.


 • Tømrer

En tømrer er en fagperson som bygger ulike typer trekonstruksjoner. Arbeidsområdene til en tømrer er konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger, i tillegg til produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger.

U


 • U-verdi

U-verdi brukes for å beskrive varmeisolasjonsevnen til en bygningsdel. Ulike bygningsdeler har forskjellig U-verdi. Et vindu har for eksempel en egen U-verdi, en vegg har en annen. Teknisk forskrift stiller krav til U-verdier på de forskjellige bygningsdelene.


Les mer om U-verdi på vindu og dør her.
 • Underetasje

Underetasje er en etasje som er gravd inn i skrått terreng. Grunnmuren må være 0,75 til 1,5 meter over ferdig terreng. Dersom grunnmuren er høyere enn det så regnes det som en vanlig etasje.


 • Underpanel

Underpanel er et støttende underlag til andre plater på vegg eller tak. Den er oftere av en lavere kvalitet og lavere i pris.


 • Utforing

Utforing er en konstruksjon beregnet for å utjevne forskjeller mellom overflater, eller lage hulrom mellom konstruksjoner


 • Utforingslister

Utforingslister brukes der selve utforingskonstruksjonen danner en ferdig overflate. Det er vanlig å bruke utforingslist rundt åpninger, som for eksempel rundt vinduer og dører.

V


 • Vaskerom

Et vaskerom er et eget rom som ofte brukes til klesvask og oppbevaring. Et vaskerom er ofte et våtrom, med utslagsvask og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.


 • Vannbrett

Vannbrett brukes til avslutning under og over vindu


 • Ventilasjon

Ventilasjon sørger for frisk og ren luft i et hjem. Gjennom et ventilasjonssystem kontrollerer du temperatur, fuktighet og forurensningsgrad i et rom.


 • Ventilasjonskanal

Ventilasjonskanaler fører varm eller kald luft gjennom en bolig eller et rom, og sørger for ren og frisk luft i en bolig.


 • Vinyl

Vinyl er et slitesterkt og bærekraftig plastmateriale, fremstilt av koksalt og fossil olje eller gass. Vinyl er et allsidig materiale, som ofte brukes som gulvbelegg.


 • VVS

VVS står for vann-, varme- og sanitærteknikk, og brukes som en samlebetegnelse for tjenester som omfatter rørleggertjenester, inneklima, varme og ventilasjon.


 • Våtrom

Bad, dusjrom og vaskerom inngår i begrepet våtrom. I prinsippet er alle rom med sluk et våtrom, og alle våtrom må ha en sluk. Et våtrom er delt opp i flere soner avhengig av vannpåkjenning, og disse bygges opp forskjellig med tanke på vanntetthet. Teknisk forskrift setter regler på hva et våtrom skal inneholde.


 • Våtromsnormen

Våtromsnormen er en veiledning til teknisk forskrift på hvordan våtrom skal bygges for å tilfredsstille myndighetenes krav. Våtromsnormen anbefaler også produkter og bedrifter som er sertifiserte våtromsbedrifter gjennom deres sertifiseringsordning.


Les mer ulike sertifiseringsordninger og godkjenninger for håndverksbransjen her.W


 • Waterguard

Waterguard er et lekkasjesikringssytem som oppdager dersom det oppstår vannskader ved å registrere vann og fuktighetsnivåer.


 • Weatherboard

Weatherboard er en type kledning som er skråskjært i underkant og gir en sterk skyggeeffekt på fasaden.

X


 • XPS

XPS er en type isolasjon som tåler mye trykk og absorberer lite fuktighet.
Y
Z
Æ Ø Å
Publisert 31. juli 2023, 11:47

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:01