Jobb-id: 2695655, Registrert: 26.08.2020

Totalenterprise for hus i Oslo (0871)

0871 Oslo

LEVERANSEBESKRIVELSE – Nybygg Enebolig Nygårds alle, Oslo

16.07.2020

1. Generelle bestemmelser
Denne leveransebeskrivelse omfatter bygningsmessige arbeider og tekniske installasjoner samt
tilhørende rigg- og driftsarbeider for nybygg av enebolig på Nygårds Allé i Oslo.
Eneboligen er i 3 etasjer + hems og har en total BRA på 252,5 m2, fordelt på følgende arealer:
Bolig = 217,5 m2, Garasje (i heis) = 35 m2 og Takterasser = 24 m2.
For alle poster vises generelt til vedlegg fra arkitekt; plan-, snitt- og fasadetegninger m.m.
Oppgitte mål, mengder og produkter på tegninger er kun veiledende for prising og skal
kontrollregnes av entreprenør før evt kontrakt. Produktvalg og enhetspris skal fremgå ved prising.
All prising oppgis komplett levert og montert etter gjeldende forskrift.
Arbeidene skal utføres i hht:
- Rammetillatelse for prosjektet og aktuelle kommunale regler og forskrifter
- Gjeldende Norsk standard
- Gjeldende Våtromsnorm
- Gjeldende byggteknisk forskrift (TEK 17)
- NBI-blader med henvisning til aktuelle løsninger
- Aktuelle bransjestandarder og produsenters/leverandørers anvisninger
Det er entreprenørens ansvar å på forhånd sette seg grundig inn i alle forhold på stedet og å foreta
nødvendige undersøkelser hva angår bygningsmessige og statiske forhold, grunn- og
dreneringsforhold, ledninger og tekniske forhold m.v. Det forutsettes grundig befaring på
eiendommen.
Det tas forbehold om at enkelte poster i beskrivelsen ikke har endelig løsning og kan komme til å
endres. Tilbudet skal allikevel være komplett og fullstendig i forhold til de forskjellige postene i
leveransebeskrivelsen.
Dersom tilbyder finner at de oppgitte poster ikke representerer komplette arbeider skal det
suppleres og korrigeres ved å føre inn tilleggsposter slik at tilbudet blir komplett.
Tilbudet skal inkludere ansvarsrett for alle fag samt teknisk prosjektering og mengdekontroll.
Entreprenør er ansvarlig for at samtlige installasjoner igangsettes og utprøves før overtakelse. Dette
gjelder blant annet kontroll av ventilasjon, testing av rør-/sanitæranlegg og elanlegg.
Dersom entreprenør i sitt tilbud har tatt forbehold eller gjort endringer i tilbudsgrunnlaget skal dette
spesifiseres og komme klart frem i følgebrev. Det er anledning til å tilby alternative materialer og
produkter i tillegg til de beskrevne løsningene.

Byggearbeidene ønskes utført som totalentreprise hvor totalentreprenør har ansvar for fremdrift og
koordinering av alle bygningsmessige og tekniske arbeider gjennom hele byggeperioden og frem til
overlevering og ferdigattest.
Entreprenør må fremlegge detaljert fremdriftsplan, beslutningsplan og betalingsplan for tiltakshaver
før byggestart.
Totalentreprenøren har ansvaret for at leveransen tilfredsstiller alle offentlige lover, krav og
forskrifter. Alt utstyr skal være av god, gjennomprøvd kvalitet og levert av anerkjente leverandører
og produsenter. Ved valg av materialer skal det legges vekt på gode miljøkvaliteter og rasjonelle
vedlikeholdsmuligheter.
Totalentreprenøren vil under hele prosjektperioden samarbeide med arkitekt som har en
koordinerende prosjektlederrolle mellom entreprenør og byggherre. Arkitekten vil supplere
entreprenøren med arbeidstegninger etter behov: planer, fasader snitt, skjemategninger (kjøkken,
vinduer, bad, trapp), detaljer etc.

1. Byggesystem
Eneboligen ønskes oppført med bærende, isolert betongkonstruksjon i dekker, fundament,
grunnmur, yttervegger og bærende innervegger. Tak og ikke bærende innervegger oppføres i isolert
bindingsverk. Entreprenør står fritt til å fremlegge alternative byggesystem med likeverdige
egenskaper. Forskjell i pris mellom byggesystemene skal fremlegges klart i tilbudet.
Materialvalg, løsninger, ytelser, effektbehov og lignende skal forelegges Byggherren i god tid før
bestilling. Alle materialer og utstyr skal være enhetlig, av god, gjennomprøvd kvalitet og levert av
anerkjente leverandører og produsenter. Materialer og utsyr skal tilfredsstille gjeldende teknisk
forskrift, og vanlig aksepterte normer og standarder, også ut over det som kreves av lover og
forskrifter. .
Ved ferdigmelding skal Totalentreprenøren fremlegge protokoller/tegninger som dokumenterer
tetthetsmålinger, innreguleringer, igangkjøringer, og all annen relevant dokumentasjon forbundet
med kontraktsarbeidene.

2. Utvendige flater
Yttervegger
Yttervegger og brystning langs takterrasser pusses utvenndig med Weber Fiberpussystem el
tilsvarende. Yttervegger ved inngangsparti kles med stående impregnert kledning av type Møre Royal
eller tilsvarende (uten synlig fals). Ingen hjørnekasser.
Produktvalg og enhetspris skal fremgå ved prising.
Byggherren skal godkjenne alle produkter og fargekoder.

Hage, balkonger og takterasse

På bakkeplan etableres nye uteområder iht. Utomhusplan.
Produktvalg og enhetspris skal fremgå ved prising. Takterrassene og tredekke på bakkeplan leveres
med impregnert terassebord av type Møre Royal el tilsvarende.
Nedenfor redegjøres før veiledende arealer til prising:
Areal ny gressplen: 130 m2
Areal ny grusplen: 111 m2
Areal nytt terrassebord på bakkeplan og takterrasser: 62 m2
Areal ny, redusert pool: 16 m2
Smiejernsrekkverk langs utvendig kjellertrapp og franske balkonger på 2. etg. Type og utførelse
avklares. Produktvalg og enhetspris skal fremgå ved prising.
Løpemeter rekkverk: 4,8 m2

Tak
Skråtak og beslag tekkes med båndtekking av type Plannja Planplate el. tillsvarende.
Takavvanning via utvendige takrenner/-nedløp med tilstrekkelig fall som fører vannet til lokal
overvannshåndtering på terreng iht dokumentasjon fra overvannskonsulent. Snøfangere skal
monteres på nytt skråtak.
Produktvalg og enhetspris skal fremgå ved prising.

Ytterdører, vinduer, lås og beslag
Ytterdører og vinduer prises iht vedlagte skjeman. Innvendige dører prises med standard løsning ihht
plantegninger. Produktvalg og enhetspris skal fremgå ved prising.
Peis og Piper
2 st frittstående peisovner av produkttype Contura (el. tilsvarende), med tilhørende skorstein og
pipeløp i isolert stål. Prises komplett montert etter gjeldende forskrift.

3. Overflater interiørt
Gulv
Enstavs eikeparkett av god kvalitet (tilpasset norsk klima) leveres som standard på alle gulv unntatt
bad som flislegges. Eik gulvlister. Alle materialtyper skall godkjennes av Byggherren. Prises komplett
levert og montert iht. leverandørens henvisninger.
Vegger
- Sparklet og malt gips (2 strøk). Byggherren skal godkjenne alle fargekoder.
- Fliser på bad.
- Listefri sparklet og malt gips rundt dørposter og i vindussmyg.

Innertak
Sparklet, hvitmalt gips.
Trapp
Utførende: U-trapp med i oljet og beiset tre. Åpent opptrinn i trapp til 2. og 3. etasje. Tett opptrinn i
trapp til kjelleretasje. Leveres komplett med rekkverk.
Detaljert trappeløsning og rekkverk vil avklares på senere tidspunkt. Alle produkt- og materialvalg
skal godkjennes av Byggherren.
Bad
Nedenfor redegjøres for standard oppsett som underlag for prising. Ref plantegninger før type
oppsett på badene. Detaljerte løsninger for de forskjellige badene vil avklares på senere tidspunkt.
Alle produkt- og materialvalg skal godkjennes av Byggherren.
Gulv: Fliser, 20 x 20 cm

Fliser, 10 x 10 cm i nedsenket dusjsone der dusj er inntegnet på planløsning

Vegger: Fliser, 20 x 20 cm
Tak: Hvitmalt gipshimling
VVS: Servant og ettgreps blandebatteri.

Dusjarmatur der dusj er inntegnet på planløsning.
Frittstående badekar der badekar er inntegnet på planløsning
Vegghengt wc med innebygget cisterne.
Opplegg for vaskemaskin på kjellerbad.
Øvrig: Speil over vask, lysarmatur m/stikkontakt.

Nedsenket dusjsone, der dusj er inntegnet på planløsning.
Dusjvegger i glass.
Skap under servant.

Vaskerom
Gulv: Fliser, 20 x 20 cm
Vegger: Sokkelflis langs gulv, for øvrig sparklet og malt overflate (våtromsmaling)
Tak: Hvitmalt
VVS: Utslagsvask i stål med ettgreps blandebatteri.
Øvrig: Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Det er Totalentreprenørens ansvar at utførelse og installasjoner i alle våtrom tilfredsstiller gjeldende
norsk standard, våtromsnorm og byggteknisk forskrift.

Kjøkken
Kjøkken leveres iht. spesifiserte skjemategninger som avklares på senere tidspunkt. For prising av
tilbud avsettes en sum av 100.000 nok til komplett kjøkken (inkl hvitevarer).

4. Tekniske anlegg
Vann og avløp
Ny stikkledning trekkes fra kommunal hovedledning. Hele anlegget skal dimensjoneres for ny og
eksisterende tomannsbolig (4 boenheter). I samme trasé som VA-grøften skal det legges trekkerør
for el og TV/data fra nærmeste tilkoblingspunkt iht. gjeldende teknisk forskrift.
Brann
Totalentreprenøren har ansvaret for at brannforskriftene ivaretas.
Det leveres røykvarsler i alle soverom, samt oppholdsrom.
EL
Totalentreprenøren leverer et komplett, funksjonsdyktig og forskriftsmessig elektrisk anlegg.
Omfang/utførelse av el. anlegg og stikkontakter leveres iht. gjeldende lover og forskrifter. Antall og
type skal godkjennes av Byggherren.
Alle kostnader knyttet til byggestrøm er inkludert i leveransen.
Det monteres skjulte rør- og boksanlegg for lys og stikk.
Totalentreprenøren leverer sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter, hovedbryter og
strømmåler i hvert hus. Maskinskrevet eller trykt ajourført kursliste med fullstendige data skal
henges opp i sikringsskapene. Sikringsskap skal ha plass til utstyr tilknyttet kabel-TV og bredbåd,
f.eks. signalforsterker og stikkontakt til denne.
Stikkontakter, lampepunkter, multimedia
Det leveres lampepunkter med veggmontert bryter i alle rom (plassering og antall avklares):
For øvrig stikkontakter iht. forskriftskrav.
Det leveres tilstrekkelig antall downlights m/dimmer på alle bad, samt overskap i kjøkken.
I garasjeheis leveres lyskuppel m/bryter.
Ved inngangsparti, samt ved utvendig kjellertrapp monteres utendørs belysning.
Pris pr bevegelsessensor oppgis i tilbudet.
Dobbel, veggmontert stikkontakt på alle takterrasser og uteplasser med kapasitet for terrassevarmer
og elektrisk solavskjerming.
1 stk veggmontert utelampe ved hver parkeringsplass, utebod og hovedinngangsdør. Utelys styres av
dagslyssensor, med unntak av utelys i carport som styres av bevegelsessensor.
1 stk TV-/bredbåndsuttak pr stue/loftsstue/kjellerstue.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming med varmekabler på alle flislagte rom (vaskerom og bad). Vannbåren
gulvvarme i øvrige rom.

Oppvarmingskilde: Det ønskes separate tilbud på ny oppvarmingskilde med energibrønn samt luft-til-
vann varmepumpe.

VVS
Varmt og kaldt forbruksvann legges i rør-i-rør tappevannsystem og kobberrør. Rørføringer i husene
tilkobles fordelerskap m/lekkasjevarsler, plassert i vaskerom. Stengekran for huset plasseres inne i
fordelerskapet og merkes på utsiden. Vannlås på kjøkkenet monteres av rørlegger. Pris på
waterguard opplyses i tilbudet dersom det ikke er forskriftskrav om levering av dette.
300 liter varmtvannsbereder.
1 stk vannmåler er inkludert i Totalentreprenørens leveranse.
Det leveres 1 stk frostfri utekran per hus (på takterasse).
Husene ventileres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, ett anlegg pr hus.
Avtrekksvifte på kjøkkenet med fettfilter, lampe og mulighet for å regulere avtrukket mengde.

5. Grunnarbeider / riving
Det er ikke utført grunnundersøkelse på eiendommen.
Leveransen omfatter alle grunn- og fundamenteringsarbeider forbundet med byggingen,
Herunder:
- Riving av eksisterende byggningsmasse iht rivetegninger.
- Tomterensk og – rydding
- Utgraving og ev. sprengning
- Drenering
- Etablering av overvannshåndtering iht dokumentasjon fra overvannskonsulent.
- Fremføring av infrastruktur inn i huset
- Borttransport av byggavfall
- Borttransport av eventuelle overskuddsmasser

Leveransen omfatter alle kostnader forbundet med riving og bortkjøring av rivingsavfall.

6. Rigg og drift
Alle kostnader til rigg og drift er inkludert i kontraktssummen. . Tilrigging, drift av byggeplass og
nedrigging samt avslutning av kontrakt skal følge norsk standard og gjeldende forskrifter.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører
  • Større prosjekter

    • - Totalrenovering av bolig

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb