Avtalevilkår

Vilkår for bruk av mittanbud.no som bedrift


1. Disse vilkårene gjelder for bruk av mittanbud.no som bedrift.   
    
2. Mittanbud.no er en tjeneste på Internett der privatpersoner og bedrifter kan legge ut på anbud et arbeid som ønskes utført, og hvor Bedriften gis anledning til å registrere sin virksomhet, motta varsler om anbud, og inngi tilbud på anbudet, heretter «Tjenesten»

3. Tjenesten leveres av Mittanbud.no AS, med organisasjonsnummer 980 178 986, heretter «Mittanbud.no». Selskapet som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».

4. Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos Bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten, og bekrefter avtaleinngåelse på SMS til Mittanbud.no. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene. 

5. Mittanbud.no kan endre vilkårene uten å varsle Bedriften, likevel slik at det ved vesentlige endringer skal gis varsel 30 dager før endringen trer i kraft. De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelig for Bedriften på www.mittanbud.no. Mittanbud.no har rett til å endre på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på Tjenesten uten forutgående varsel. Bedriften kan ikke overføre abonnementet til andre.  

6. Bedriften er ansvarlig for at opplysningene som gis til enhver tid er riktige, oppdaterte og relevante, og at innhold som kommuniseres ikke er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende. Bedriften kan oppdatere informasjonen om sin bedrift i løpet avtaleperioden. 

7. Tjenesten kan bare benyttes av selskaper som er registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftsregisteret. I forbindelse med registreringen av Bedriften som bruker av Tjenesten, kontrollerer Mittanbud.no at slike registreringer foreligger. Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert så lenge Bedriften har en avtale med Mittanbud.no. Bedriften plikter videre å inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten. Mittanbud.no kan når som helst be om at Bedriften sender relevant dokumentasjon til Mittanbud.no. 

8. Bedriften har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via Tjenesten eller på annen måte videreformidle jobber og/eller kundeinformasjon til andre.

9. Anbudene som sidens brukere legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Anbud vil blant annet kunne endres eller oppdateres underveis, og Bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen konkret avtale om oppdrag som skal utføres. 

Ved kjøp av abonnement gjelder også dette (punkt 10, 11 og 12):
10.
Avtalen gjelder fra registrering og ut den avtaleperioden som Bedriften velger ved registrering. Deretter forlenges avtalen fortløpende og automatisk med nye avtaleperioder av samme lengde som den opprinnelige avtaleperioden. Hvis en part ikke ønsker at avtalen skal forlenges automatisk etter utløpet til enhver tid gjeldende avtaleperiode må parten si opp avtalen skriftlig senest tre (3) måneder før utløpet av gjeldende avtaleperiode. 

11. I forbindelse med registreringen kan Bedriften velge å betale med kort eller å få tilsendt faktura på e-post. Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp automatisk fra det oppgitte kontonummeret. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato. Mittanbud.no benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre kortbetalingstransaksjoner. Kortopplysningene blir lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart.

12. Avtalt pris fremgår av tilsendt SMS som Bedriften aktivt må svare på for å bekrefte kjøpet. Prisen gjelder for den aktuelle avtaleperioden. Mittanbud.no kan endre prisen med virkning fra neste avtaleperiode.

Alle priser er angitt ekskl. mva. 

Ved forsinket eller uteblitt betaling kan Mittanbud.no sende saken til inkasso og/eller stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten inntil full betaling er registrert.   

13. Mittanbud.no eier alle rettigheter til Tjenesten, og alt innhold som skapes i forbindelse med Bedriftens bruk av Tjenesten, herunder innholdet på Bedriftens profilside, evalueringer osv. Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom bruk av Tjenesten, for eksempel til markedsføring av Bedriften, må forhåndsklareres med Mittanbud.no. 

14. Mittanbud.no tilstreber å tilby seriøse tjenester til sine brukere. Mittanbud.no anser det derfor som ønskelig at sidens brukere evaluerer bedriftene etter at oppdraget er fullført. Bedriften aksepterer at Tjenestens brukere kan evaluere Bedriftens innsats og oppdragsutførelse. Mittanbud.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle ytringer og evalueringer som Bedriften finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Bedriften vil imidlertid ha mulighet til å kommentere evalueringen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under evalueringsfeltet. Tilsvaret kan maksimalt inneholde samme antall tegn som brukerne har som maksimalgrense for sine evalueringer. Slik mulighet for tilsvar fra Bedriften vil kunne bli fjernet av Mittanbud.no i enkelte tilfeller eller for hele Tjenesten som sådan. 

15. Mittanbud.no har rett til, permanent eller midlertidig, å stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten dersom Bedriften misligholder sine forpliktelser etter avtalen, herunder blant annet hvis Mittanbud.no har kunnskap eller mistanke om at Bedriften eller representanter for Bedriften:

a)    Har opptrådt på en måte som anses upassende overfor kunder eller andre
b)    Er useriøs i utførelsen av sine tjenester 
c)    Bruker Tjenesten til å sende ut generell markedsføring/spam
d)    Publiserer uriktig eller upassende innhold på Tjenesten
e)    Legger inn, får lagt inn, eller på annen måte tilegner seg falske jobber eller evalueringer 
f)    På annen måte opptrer i strid med god forretningsskikk eller lover og regler
g)    Opptrer på en måte som er egnet til å skade Mittanbud.no eller Tjenesten
h)    For øvrig opptrer i strid med disse vilkårene 

Mittanbud.no vil normalt forsøke å varsle Bedriften om at tilgangen til Tjenesten er eller vil bli stengt, og søke å få Bedriftens kommentarer til situasjonen. Dersom saken etter Mittanbud.no sin mening er tilstrekkelig alvorlig kan Mittanbud.no stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten uten forutgående varsel. 

Stengning medfører ikke at Bedriftens betalingsplikt faller bort, og det gis ikke refusjon for den tid Tjenesten har vært utilgjengelig. Dersom Bedriften på permanent basis utestenges fra bruk av Tjenesten, regnes avtalen som opphørt fra og med utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode. 

16. Mittanbud.no forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller fjerne opplysninger, kommentarer, innlegg eller lignende som kan være i strid med disse vilkårene, herunder punkt 15, Mittanbud.nos øvrige vilkår, eller som på annen måte anses som støtende eller upassende eller setter bransjen eller Mittanbud.no i et dårlig lys.

17. Mittanbud.no kan dele Bedriftens data slik som kontaktperson, telefonnummer, e-postadresse og postadresse med sine samarbeidspartnere for markedsføringsformål. 

18. Ved Bedriftens vesentlige brudd på disse vilkårene, kan Mittanbud.no velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten at det gis noe prisavslag eller erstatning. Bedriften skal holde Mittanbud.no skadesløs for tap som Mittanbud.no påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes Bedriftens brudd på avtalen eller Mittanbud.no sine øvrige vilkår.

19. Mittanbud.no kan ikke holdes ansvarlig for noe tap Bedriften måtte lide som følge av feil ved Tjenesten, eller som følge av at Tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig. Mittanbud.no er uten ansvar for tap Bedriften måtte lide som følge av feil ved Tjenesten, eller som følge av at Tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig. I den grad Mittanbud.no likevel skulle bli ansvarlig er Mittanbud.nos erstatningsansvar uansett begrenset til et beløp tilsvarende én (1) måneds kontraktsvederlag. 

20. Dersom Bedriften er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, kan Mittanbud.no heve avtalen med umiddelbar virkning.

21. Det gis ingen refusjon for innbetalte beløp dersom Bedriften sier opp avtalen i løpet av en avtaleperiode.

22. Mittanbud.no kan overdra avtalen med Bedriften til tredjepart. 

23. Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Bedriften og Mittanbud.no skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting

 

Les om vårt personvern her